Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1

logo IROP 2014-2020                      logo EU Regionálneho rozvoja

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum predloženia: február 2017

Dátum schválenia: máj 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  4 498 133,76 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 4 734 877,64 EUR

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu (ETAPY č. 1) v dĺžke 3,590 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na diaľnicu D1 a cestu I. triedy č. I/61. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné napojenie priemyselného parku a zón na cestu I. triedy a infraštruktúru TEN-T, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku, vrátane mostného objektu 517-001 (most Orlové) bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť mostných konštrukcií.

Kraj plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktorá pokračuje cez obec Prečín a končí v km 14,470 za obcou Domaniža.

S rekonštrukciou Orlovského mosta sa bude pokračovať na jar

14. januára 2020 |

Rekonštrukcia prvej etapy cesty II/517 z Považskej Bystrice do obce Domaniža v celkovej dĺžke 3,9 km začala v auguste tohto roka. Najdôležitejšou a zároveň najnáročnejšou časťou tejto etapy je práve Orlovský most, ktorý sa pred rekonštrukciou nachádzal v havarijnom stave. V súčasnosti je opravená jeho ľavá strana, s pravou bude zhotoviteľ pokračovať na jar budúceho roka.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK