Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície

loga

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Dátum predloženia: október 2016

Dátum schválenia: jún 2017

Partneri projektu:

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice

Partner projektu 1: mesto Trenčín

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 993 970,53 EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR

Mesto Bučovice:                       1 028 507,54 EUR

Mesto Trenčín:                            508 000,00 EUR

Celková výška finančného príspevku:   2 792 846,60  EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 1 384 589,83 EUR

Mesto Bučovice:                          925 656,77 EUR

Mesto Trenčín:                            482 600,00 EUR

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominanta TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie
a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach. 

Rekonštrukciou Južného opevnenia Trenčianskeho hradu dôjde k jeho sprístupneniu
cez Južné opevnenie a tým zväčšeniu priestoru na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Zrevitalizovaním a sprístupnením Južného opevnenia sa stane Trenčiansky hrad sprístupnenou rozlohou druhým najväčším hradom na Slovensku. Rozloha objektov južného opevnenia predstavuje zhruba tretinu celkovej plochy areálu NKP Trenčiansky hrad a tvorí podstatnú časť stredného hradu. Zároveň je v areáli Južného opevnenia plánované osadenie informačných tabúľ v počte 10 ks a k nim vytvorené zázemie v podobe lavičiek a pod. Obsahom informačných tabúľ budú informácie o jednotlivých objektoch Južného opevnenia. V areáli Južného opevnenia bude umiestnená funkčná replika Trebuchetu ako symbolu spoločného projektu.

Na sprístupnenie Južného opevnenia bude nadväzovať vybudovanie tematického náučného chodníka, ako prístupová cesta k Južnému opevneniu. Chodník bude viesť od Pamätníka Umučených na Brezine, ktorý je NKP, cez Čerešňový sad, hradisko-Trenčiansky val po vstup na Trenčiansky hrad. Prístupová cesta bude opatrená náučnými informačnými tabuľami s oddychovými miestami, ktoré budú špecifikovať jednotlivé objekty historicky významných lokalít nachádzajúcich sa popri prístupovej ceste, zároveň bude uvedená paralela s partnerom. Súčasťou investície bude úprava okolia Mlynskej veže, ako vstupu na Trenčiansky hrad. 

Lesopark v Bučoviciach je súborom dvoch rôznorodých častí, ktoré majú odlišný charakter – Hradisko a Kalvária. Projekt si kladie za nemalý cieľ obnovu kompozičného riešenia lesoparku s cieľom zachovania „genia loci“ oboch častí parku pre zabezpečenie krátkodobej rekreácie v danom území. Realizáciou bude zabezpečená obnova a zvýšenie atraktivity územia s dôrazom na väzbu historického osídlenia Bučovíc, renesančného zámku a súčasným životom mesta. Vzniknú obnovené objekty altánov zabezpečujúce jedinečné pohľady na mesto a blízke okolie a sami sa stanú atraktívnym pohľadovým prvkom z námestia nabádajúcim k návšteve. V časti Hradisko bude cestná sieť vrátane hlavnej prístupovej komunikácie upravená a doplnená ďalšími prvkami tak, aby umožňovali pohyb osôb so zníženou možnosťou pohybu. Bude obnovené verejné osvetlenie. Vznikne nový prístup do lokality Kalvárie zo severnej strany lesoparku. V časti Kalvárie bude upravené okolie Obelisku a kríža. Okolo týchto prvkov bude obnovená tzv. Lichtenštajnská koruna tvorená dvomi radmi dubov. V okolí Jubilejného kameňa vznikne pikniková lúka. V mieste doplnkového objektu – „altán Palasor“ bude umiestnené outdoorové ihrisko. Sieť chodníkov a cestičiek bude v súlade s intenzitou používania upravená, prípadne spevnená. V lesoparku budú obnovené alebo novovzniknuté stromoradia, dvojradová alej a v úzkej lokalite medzi Hradiskom a Kalváriou vznikne nad hornou čistinou sad ovocných drevín. V lesoparku budú osadené informačné panely, kde budú uvedené informácie o projekte, jednotlivých atraktivitách a zároveň popis zrkadlenia historických objektov všetkých partnerov projektu. Minimálne jeden z panelov bude umiestnený v centre mesta pri areáli Zámku, kde budú informácie o projekte, partneroch projektu a výzva s možnosťou rozšíriť prehliadku zámku o prechádzku do Lesoparku Kalvária.

V neposlednom rade partneri projektu našli prepojenie v histórii remesiel, ovocinárstva, včelárstva, ktoré sa stále udržiavajú a sú v súčasnosti prezentované na rôznych kultúrno-spoločenských aktivitách. Realizáciou investičných aktivít dôjde k vytvoreniu podmienok na prepojenie kultúrno-spoločenských aktivít a vzniku nových kultúrno-spoločenských akcií, ktoré budú propagovať históriu, kultúru a tradície partnerov na oboch stranách hranice.

Južné opevnenie a Čerešňový sad ožili dobovým programom

04. októbra 2022 |

V sobotu 1.10.2022 sa uskutočnilo v Čerešňovom sade a v Južnom opevnení Trenčianskeho hradu podujatie „Remeslá nás spájajú“, ktoré je súčasťou úspešného projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Spolupráca partnerov projektu "TreBuChET" pokračuje

06. júna 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať do partnerského mesta Bučovice na rytierske slávnosti a oslavu 700. výročia mesta Bučovice.

Slávnostné otvorenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu

01. júna 2021 |

Dňa 28. mája 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu za účasti zástupcov partnerov projektu – Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Bučovice, mesta Trenčín a pozvaných hostí.

Projekt TreBuChET prináša nové príležitosti

14. mája 2021 |

Hoci obnova historických pamiatok na Slovensku by sa dala prirovnať k behu na dlhé trate, pohľad na výsledok stojí za všetko vynaložené úsilie. Inak tomu nebolo ani pri obnove Južného opevnenia známej dominanty Považia - Trenčianskeho hradu.

Hlavný cezhraničný partner slávnostne otvára lesopark Kalvárie v Bučoviciach

09. septembra 2020 |

Mesto Bučovice ako hlavný cezhraničný partner dňa 12.9.2020 slávnostne otvára lesopark Kalvárie. V rámci revitalizácie a rekonštrukcie lesoparku mesto Bučovice obnovilo a nadviazalo na tradičné využívanie Lesoparku Kalvária.

Rekonštrukcia Južného opevnenia má prilákať ešte viac návštevníkov

17. decembra 2019 |

Aj napriek tomu, že Trenčiansky hrad každoročne navštevuje čoraz viac turistov, župa si od rekonštrukcie Južného opevnenia sľubuje ďalší nárast ich počtu. Práce v rámci projektu TreBuCHET budú pokračovať aj v zime.

Práce na Južnom opevnení Trenčianskeho hradu pokračujú aj v auguste

10. augusta 2019 |

Rekonštrukcia Južného opevnenia niekdajšieho sídla Matúša Čáka, ktorá vo výsledku sprístupní hrad aj od lesoparku Brezina, pokračuje podľa harmonogramu.

Realizácia projektu „TreBuChET“ pokračuje

20. marca 2019 |

V mesiaci október 2018 pokračovali stavebné práce na rekonštrukcii Južného opevnenia Trenčianskeho hradu.

Implementácia projektu „TreBuChET“

21. septembra 2018 |

Dňa 29.3.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A SK-CZ uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako Vedúcim partnerom projektu.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK