Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – Šimonovany

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2020-59

Dátum predloženia: 05.02.2021

Dátum schválenia: 28.06.2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 029 372,40  €

Celkové oprávnené výdavky: 1 083 549,89  €

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 4,62 km. Táto trasa prepája centrum mesta Partizánske s jej obytnými a priemyselnými zónami a tiež centrum služieb.

Vybudovanie cyklotrasy umožní prepravu za prácou obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do ekonomicky aktívnych centier nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti cyklotrasy. V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru. V oblasti hornej Nitry, ktorá je dlhodobo zaťažovaná nadmerným negatívnym vplyvom na životné prostredie, je podpora nemotorovej prepravy za prácou priam žiaduca. Vybudovaním úseku v dĺžke 4.62 km, prechádzajúcim mestom Partizánske sa podarí zrealizovať prvý úsek 60 km dlhej cyklotrasy, ktorá bude v tejto oblasti prepájať Banskobystricky, Trenčiansky a Nitriansky kraj (Partizánske, Zemianske Kostoľany, Prievidza, Handlová).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK