Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 5: úsek Ladce - Púchov

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 7. REACT-EÚ

Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:  IROP-PO7-SC72-2021-74

Dátum predloženia: 13.10.2021

Dátum schválenia: 28.07.2022

Výška nenávratného finančného príspevku: 10 414 038,26 €

Celkové oprávnené výdavky: 10 962 145,54 €

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec Ladce a centrum mesta Púchov v  dĺžke 11,1 km s prepojením na obec Lednické Rovne v dĺžke 505 m, celkovo 11,6 km. Cyklistická komunikácia je priamym pokračovaním cyklotrasy Časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, ktorá je momentálne v stave spracovania dokumentácie a získania povolenia pre stavebné povolenie. V meste Púchov cyklotrasa vyúsťuje do jeho centra a prostredníctvom siete miestnych komunikácii umožňuje obyvateľom nemotorovú prepravu za prácou a lepšiu dostupnosť služieb.

Vďaka účelovej komunikácii, ktorá na budovaný úsek nadväzuje po korune hrádze (648 m) sa cyklisti dostanú k pokračovaniu budovaného cyklochodníka po ochrannej hrádzi. Dĺžka tejto časti budovanej cyklotrasy je 657 m a bude financovaná z vlastných zdrojov TSK (nezapočítava sa do merateľného ukazovateľa). Ten sa napojí na už existujúci úsek Púchov – Nosická priehrada, vedúci priamo do kúpeľov Nimnica.

Cyklotrasa prepája viacero regionálne významných zamestnávateľov a tiež viaceré väčšie sídla, čím umožní prepravu za prácou, službami a oddychom obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do priemyselných, obchodných a kultúrnych centier v blízkom okolí.

Cyklodopravným prepojením dotknutých sídiel, ktoré sú predmetom projektu, sa jednoznačne prispeje k naplneniu špecifického cieľa 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, a taktiež k investičnej priorite 7.1 Podpora  nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Projekt je svojim charakterom v súlade so stratégiou IROP, Prioritnou osou 7 – REACT-EU.

Projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP, teda prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb, s dopadom na vyvážený a územný udržateľný rozvoj, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónov, miest a obcí. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji.

V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb v extraviláne, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru v extraviláne. Táto potreba sa javila najvýraznejšie v oblasti Považia naprieč územím Trenčianskeho kraja od Hornej Stredy až po Plevník–Drieňové s napojením na cyklotrasy susedných krajov. Budovaný úsek je 5. úsekom Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude po dobudovaní tvoriť súvislé prepojenie Trenčianskeho kraja s Trnavským a Žilinským krajom v celkovej dĺžke viac ako 100 km.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK