Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2020-59

Dátum predloženia: 04.02.2021

Dátum schválenia: 28.06.2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  3 558 529,58  €

Celkové oprávnené výdavky: 3 380 603,10  €

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 10,4 km. Táto trasa prepája mesto Považská Bystrica s jej mestskými časťami a priemyselnými zónami, a ďalej smeruje cez katastrálne územie obce Plevník-Drieňové smerom k hranici Žilinského samosprávneho kraja. Vybudovanie cyklotrasy umožní prepravu za prácou obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do priemyselných centier v okolí. Významným faktom je aj umiestnenie začiatku úseku - v blízkosti železničnej stanice, čo umožňuje využitie kombinovanej dopravy vlak – bicykel pri preprave obyvateľov do zamestnania na väčšie vzdialenosti s využitím nemotorovej dopravy. Cyklodopravným prepojením Považskej Bystrice s územím Žilinského samosprávneho kraja, napojením sa na pripravovanú cyklotrasu ŽSK na hranici krajov, má budovaný úsek jednoznačne nadregionálny význam.

V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb v extraviláne, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru v extraviláne. Táto potreba sa javila najvýraznejšie v oblasti Považia naprieč územím Trenčianskeho kraja od Hornej Stredy až po Plevník–Drienové s napojením na cyklotrasy susedných krajov. Budovaný úsek je 7. úsekom Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude po dobudovaní tvoriť súvislé prepojenie Trenčianskeho kraja s Trnavským a Žilinským krajom v celkovej dĺžke viac ako 100 km.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK