Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SÚŤAŽ Názov a logo krajskej organizácie cestovného ruchu TSK

Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a získajte 200 EUR.

 

sutaz kocr - vytvor logo a nazovVyhlasovateľ:           

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Predmet súťaže:

Návrh loga a názvu krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktorú Trenčiansky samosprávny kraj plánuje založiť v roku 2015 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

Účel súťaže:

Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej hlavným cieľom bude zviditeľňovanie a posilňovanie pozície Trenčianskeho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie nielen pre domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Názov a logo krajskej organizácie cestovného ruchu má zohľadňovať potenciál Trenčianskeho kraja v oblasti cestovného ruchu s prihliadnutím na jeho geografické, historické, kultúrne a iné danosti, hlavne v týchto oblastiach:

a) kultúrne pamiatky, hrady, zámky a kaštiele

b) folklórne tradície vrátane gastronómie

c) tradičné ovocné destiláty

d) vodné bohatstvo v podobe minerálnych prameňov a  kúpeľníctva

e) aktívneho trávenie voľného času: turistika, cykloturistika, adrenalínové športy 

 

Podmienky a priebeh súťaže:

 1. Všeobecné podmienky:

a) Obsahom návrhu sú neoddeliteľne: návrh loga a súčasne návrh názvu KOCR;

b) Súťaže sa môžu zúčastniť laici i odborníci, fyzické a právnické osoby, žiaci stredných škôl a základných umeleckých škôl, jednotlivci aj kolektívy;

c) Do súťaže môžu byť predložené najviac tri návrhy od jedného súťažiaceho alebo kolektívu;

d) Účasť v súťaži je bezplatná;

e) Súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské práva ďalších osôb), originálne a nesmie ich používať iná organizácia;

f) Každý účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Harmonogram súťaže:

  • 16.2.2015 – vyhlásenie súťaže
  • 16.3.2015 – uzatvorenie súťaže
  • 23.3.2015 – vyhlásenie výsledkov

3. Názov a logo KOCR má vyjadrovať, že Trenčiansky kraj je:

a) Mladý, dynamický a neustále sa rozvíjajúci región s úctou k tradíciám;

b) Kraj tisícich chutí s množstvom turistických zaujímavostí a príležitosťami na trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva a historických pamiatok, kraj bohatý na kultúrne zážitky,  športové vyžitie či adrenalínové atrakcie;

c) Kraj inovatívnych, kreatívnych a aktívnych ľudí, ktorí sú hrdí na miesto, odkiaľ pochádzajú.

3.1. Názov KOCR musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť;

b) Originalita a nápaditosť;

c) Zmysluplnosť a odkaz na turistický potenciál Trenčianskeho kraja;

d) Mal by byť ľahko preložiteľný do cudzích jazykov, aby mohol byť Trenčiansky kraj pozitívne prezentovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

3.2. Logo KOCR musí spĺňať nasledujúce podmienky:

a) Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn;

b) Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť;

c) Vysoká výpovedná hodnota;

d) Farebnosť návrhu, by mala vychádzať z historického erbu Trenčianskeho samosprávneho kraja: modrá, červená, žltá;

e) Môže obsahovať text, alebo jeho skrátenú verziu (skratku) – nie je podmienkou.

4. Porota a hodnotenie

a) Porota vyhodnotí súťaž do 7 dní od jej uzávierky;

b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez odškodnenia účastníkov súťaže;

c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo víťazný návrh odmietnuť bez nároku na finančnú odmenu;

d) Členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže.

4.1. Členovia poroty

  • zástupcovia Komisie cestovného ruchu pri zastupiteľstve TSK; 
  • zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu v Trenčianskom kraji;
  • zástupcovia Úradu TSK;
  • zástupcovia pedagogického zboru Strednej umeleckej školy Trenčín;
  • zástupcovia privátneho sektora.

4.2. Kritéria hodnotenia

a) Originalita a jedinečnosť návrhu;

b) Zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť;

c) Dodržanie formálnych kritérií / súlad s obsahovým zadaním.

4.3. Odmena

Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 200,- EUR

5. Spôsob prihlásenia do súťaže

5.1. Návrh názvu KOCR a loga KOCR odovzdajte do 16. marca 2015 osobne alebo poštou do podateľne Úradu TSK na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín v obálke označenej „Súťaž – názov a logo KOCR – NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronicky na adresu: eva.fryvaldska@tsk.sk. Predmet e-mailu: „Súťaž – názov a logo KOCR – NEOTVÁRAŤ“

5.2. Návrh musí byť odovzdaný v digitálnej forme (CD/DVD), v prípade návrhu loga vo formáte .jpg alebo .tiff vo farebnom a čiernobielom vyhotovení.

5.3. Súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno a vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na jedného), techniku, ktorou bola práca zhotovená, stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer), kontakt (adresu autora, alebo adresu školy, e-mail, telefónne číslo).

6. Zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky budú zverejnené dňa 26.3.2015 na web stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk. Víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. emailom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK