Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obce a mestá majú poslednú možnosť zúčastniť sa spojeného infodňa v Trenčíne

Obce a mestá majú poslednú možnosť zúčastniť sa spojeného infodňa v Trenčíne

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční posledný zo štyroch spojených infodní GRANTY PRE SAMOSPRÁVU. V rámci podujatia sa predstaví až osem finančných mechanizmov. Jeho dejiskom bude kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Organizátormi sú Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond. Aktívne spolupracovali Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) a informačné centrum Europe Direct Trenčín.

Hlavným cieľom spojených infodní je pomôcť mestám o obciam získať komplexnejší prehlaď o európskych grantoch na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom mieste a v rámci jedného dňa. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prepojiť až dvanásť finančných mechanizmov. To, že na Slovensku niečo podobné chýbalo, nám potvrdila reakcia predstaviteľov oslovených mechanizmov pôsobiacich na Slovensku. Navyše, keď sme zverejnili pozvánky, ohlásili sa nám ďalšie tri programy so záujmom o prezentáciu,“ hovorí na margo spolupráce Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného bodu na Slovensku (ďalej len EKB).

V rámci spojených infodní sa predstavia Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, komunitárne programy EÚ: Európa pre občanov, Erasmus+ a programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa,  INTERREG Dunajský nadnárodný program a programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, ale aj spoločná európska iniciatíva Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy. Vďaka nim si môžu mestá a obce navýšiť svoje rozpočty a poskytovať tak kvalitnejšie služby svojim obyvateľom.

Spojené infodni sú organizované po vzore Českej republiky, kde bežia úspešne už niekoľko rokov a pravidelne sa ich zúčastňuje aj Medzinárodný vyšehradský fond. „Logicky preto, iniciatíva vzišla od nás,“ vysvetľuje na margo zrodu projektu Michal Pavlík, manažér pre vzťahy s verejnosťou tejto inštitúcie a pokračuje „Hlavným organizátorom podujatia v Česku je tamojší Úrad vlády, ktorého súčasťou je aj kontaktný bod pre program Európa pre občanov. Preto moje prvé kroky viedli do slovenského Európskeho kontaktného bodu, ktoré sa organizácie spojených infodní nadšene chopilo.“ 

Európsky kontaktný bod ďalej oslovil ZMOS, ktorý podporil infodni nielen komunikačne, ale odporučil ďalšie finančné mechanizmy, ktoré by z ich pohľadu mohli byť pre mestá a obce relevantné pri plnení si dlhodobých cieľov a zúčastnil sa na rokovaniach s nimi. Druhým spoluorganizátorom spojených infodní je informačná sieť Europe Direct, ktorá pomohla so zabezpečením priestorov spolu s premietacou technikou a občerstvenia pre účastníkov v regiónoch. Konkrétne sa jedná o Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Europe Direct Prešov, Europe Direct Košice a Europe Direct Trenčín.   

O predchdádzajúcich infodňoch

Tri zo štvorice infodní už prebehli a to v Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Všade sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou nielen zo strany účastníkov ale i prednášajúcich. „Spoločná prezentácia nám dáva priestor na oslovenie cieľovej skupiny, ktorá by na naše podujatie inak neprišla, ale aj na porovnanie sa s podobnými grantovými programami a vzájomnú výmenu skúseností,“ povedal na margo banskobystrického podujatia jeden z jeho prezentujúcich, JE František Kašický, osobitý veľvyslanec pre granty finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP), nórskeho finančného mechanizmu a švajčiarskeho finančného mechanizmu a dodáva „spojené infodni ku grantovým možnostiam pokladáme za významný pilot v oblasti rozšírenia informačných kapacít samospráv a pevne veríme, že bude pokračovať aj v budúcich rokoch.“  

O infodni v Trenčíne

V Trenčíne bude program prebiehať od 9:30 h do 15:00 h a predstavia sa: Europe Direct Trenčín, granty EHP a Nórska, vyšehradské granty, Európa pre občanov, Erasmus+, programy nadnárodnej spolupráce Dunaj a Stredná Európa a programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a jeho fond malých projektov Interreg.

Medzi prezentujúcimi budú napr. aj JE František Kašický – vyššie citovaný osobitý veľvyslanec pre granty EHP, Nórska a Švajčiarska a Ivana Hanulová zo Žilinského samosprávneho kraja. Z domácich sa predstaví Veronika Králiková (Europe Direct Trenčín) a Viera Birošíková (Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika).

Európsky kontaktný bod (EKB) je informačno-konzultačným  miestom pre  program Európa pre občanov. Konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 33 podobných kancelárií v 29 krajinách Európy.

Od roku 2014 do súčasnosti zorganizovalo EKB 76 informačných stretnutí o programe, ktorých sa zúčastnilo 1993 zamestnancov obcí, miest, neziskových organizácií, slovenských univerzít a ministerstiev, ako aj agentúr a živnostníkov, ktorí sa živia písaním projektov.

Program Európa pre občanov podporuje projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami, či obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť žijúcich na udalosti 20. a 21. storočia. Je najmenším programom tzv. komunitárnych programov EÚ akými sú známejšie Erasmus+ a Kreatívna Európa. Program je riadený Európskou komisiou prostredníctvom jej výkonnej agentúry EACEA. Podané projekty sa hodnotia priamo z „Bruselu“ . Financovanie prebieha na základe tzv. paušálov jednotných pre celú Európu.

Medzinárodný vyšehradský fond je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Hlavným poslaním a cieľom fondu je podporovať spoluprácu medzi obyvateľmi regiónu a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie. Okrem členských príspevkov fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan či USA.

Europe Direct Trenčín je regionálne informačné centrum pre verejnosť, ktoré pomáha občanom v otázkach súvisiacich s ich právami ako občanmi Európskej únie a akýmikoľvek ďalšími otázkami súvisiacimi s Európskou úniou. Europe Direct Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier a spolu s ďalšími 8 centrami na Slovensku je riadené Zastúpením Európskej komisie v SR.

Registrácia na: http://eepurl.com/dr3zwv  

Viac informácii nájdete na webstránke: http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182#pid=4 alebo https://www.visegradfund.org/news/visegrad-grants-info-days-slovakia/

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Veronika Králiková, e-mail: veronika.kralikova@tsk.sk; Tel.: 032/6555 407, Adresa: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK