Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor dopravy

Mgr. Radovan Hladký
Poverený riadením odboru dopravy

Telefón: +421-32-6555 756
Mobil: +421-901 918 197
E-mail: radovan.hladky@tsk.sk


Zamestnanci

Ing. Nikola Baštugová Referent odboru dopravy - cyklokoordinátorka
Ing. Dagmar Dedeková Referent odboru dopravy
Ing. Silvia Judinyová Referent odboru dopravy
Ing. Lenka Kontrová Referent odboru dopravy
Bc. Ľubomír Remo Referent odboru dopravy
Mgr. Stanislav Svatík Referent odboru dopravy

Úlohy odboru:
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru dopravy schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavených vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s ods. 6 § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • navrhuje udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
 • predkladá návrhy na schválenie cestovných poriadkov a ich zmeny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
 • zabezpečuje zostavenie plánu dopravnej obslužnosti na území TSK,
 • pripravuje podklady s  finančným odborom na uzatvorenie zmluvy o výkone vo   verejnom záujme  s dopravcom,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • pripravuje návrh na uloženie pokuty dopravcom za porušenie povinností,
 • vedie evidenciu dopravcov, ktorým TSK udelil dopravnú licenciu,
 • zabezpečuje údaje pre jednotný informačný systém v cestnej doprave a vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave,
 • vykonáva spolu s finančným odborom kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a petície občanov, organizácií a samospráv v súčinnosti so zmluvnými dopravcami,  
 • vedie agendu plnenia zmlúv o výkone vo verejnom záujme z dopravcami a pravidelne vyhodnocuje plnenie,
 • vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,
 • prerokováva návrh cestovného poriadku a návrh jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve TSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“),
 • zabezpečuje vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve TSK a výsledky tohto sčítania poskytuje MDVRR SR,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
 • zabezpečuje vypracovanie operačného plánu zimnej údržby ciest vo vlastníctve TSK,
 • zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti vo vlastníctve TSK,
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
 • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest vo vlastníctve TSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 • metodicky riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť SC TSK,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a petície ohľadom cestných komunikácii vo vlastníctve TSK,
 • na podnet občanov a organizácií robí obhliadky stavu ciest v spolupráci so SC TSK a s ostatnými zainteresovanými orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • koordinuje rozvoj cyklistiky, cyklistickej dopravy, cykloturistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK, vrátane prípravy podkladov, materiálov, stanovísk a koncepcií, vedie v tejto oblasti rokovania s dotknutými orgánmi a osobami,
 • spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi na tvorbe podkladov pre projekty týkajúce sa dopravy alebo cyklodopravy.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK