Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Zamestnanci:
Ing. Zuzana Birásová Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Martina Brišková Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Mgr. Rastislav Hauk Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Jarmila Janská Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Peter Košec Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Viliam Krajčík Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Martin Macíček Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Roman Sabadka Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania

Úlohy oddelenia:
 • zabezpečuje prípravu investičných akcií v rozsahu:
  • spracovanie investičných zámerov TSK,
  • spracovanie a posudzovanie investičných zámerov OvZP,
  • inžinierske činnosti,
  • spracovanie projektovej dokumentácie,
  • metodickú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k OvZP,
  • posudzovanie technickej a obsahovej stránky predmetu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) pred vydávaním   súhlasu pre VO na akcie zabezpečované OvZP,
 • zabezpečuje realizáciu investičných akcií v rozsahu:
  • uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zmluvou, stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi,
  • zúčastňovanie na územných, stavebných a kolaudačných konaniach, kontrolných dňoch,
  • posudzovanie havarijných stavov na objektoch a zariadeniach so stanoveným návrhom na ich riešenie,
  • predkladanie návrhov na technické, vecné, ekonomické a právne   riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
  • sledovanie preinvestovaných a prefinancovaných nákladov jednotlivých investičných akcií,
  • spracovanie stavebnej dokumentácie a jej archivovanie, príp. odovzdanie správcovi,
 • vedie register investícií,
 • zabezpečuje územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu na regionálnej úrovni,
 • pripravuje stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územnoplánovacej dokumentácii a stratégiám, ktoré sa dotýkajú územia TSK,
 • pripravuje stanoviská na základe žiadostí k územnému konaniu,
 • je účastníkom v komisiách centrálnych štátnych   orgánov SR na oblasti územného plánovania a odvetvových koncepcií SR,
 • zabezpečuje vydávanie stanovísk k zámerom, podliehajúcim posúdeniu vplyvov na životné prostredie (EIA a SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v rámci medzirezortného pripomienkovania dáva stanoviská k operačným programom, ktoré kompetenčne patria na toto oddelenie napr. OP životné prostredie,
 • zabezpečuje vyjadrovania v rámci konaní štátnych orgánov podľa stavebného       zákona č. 50/1976 Zb. v z. n. p. v nadväznosti na platnú územnoplánovaciu       dokumentáciu regiónu,
 • v prípade požiadaviek miest a obcí plní funkciu metodickej pomoci pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest
 • zabezpečuje systém GIS.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK