Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov pri návšteve budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Oboznámenie

k spracúvaniu osobných údajov pri návšteve budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 (ďalej ako „Nariadenie“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 032 65 55 111.

 

Zodpovedná osoba

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovej adrese osobneudaje@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 00 421 32 65 55 233.

 

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) napr. pri vstupe do budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde má Prevádzkovateľ umiestnené kamerové systémy, pri vstupe do prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa pri kontrole fyzickej osoby a pod.

Všetky osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ vo vzťahu k Dotknutým osobám spracováva, spracováva iba  pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnej dokumentácii. Ochrana Vašich osobných údajov je prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať, aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

 

4. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov, doba uchovávania a kategórie osobných údajov

  • Monitorovanie prevádzkových priestorov a priestorov prístupných verejnosti

Prevádzkovateľ v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja prevádzkuje kamerové systémy za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa a osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Kamerové systémy má Prevádzkovateľ umiestnené vo verejných priestranstvách (vstup do budovy, vstupná hala a pod.) a v prevádzkových priestoroch (chodby, kancelárie a pod.). Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu zaznamenávania obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom je Prevádzkovateľa je ochrana majetku Prevádzkovateľa a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva počas 7 dní odo dňa ich získania. Uplynutím tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymazáva.

 

  • Kontrola vstupu

Prevádzkovateľ vyžaduje pri vstupe do prevádzkových priestorov predloženie občianskeho preukazu z dôvodu legitimácie Dotknutej osoby za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa a jeho pracovníkov. Prevádzkovateľ zaznamenáva osobné údaje Dotknutej osoby z predloženého občianskeho preukazu  v rozsahu: meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Keďže Prevádzkovateľ je ako orgán samosprávy povinný plniť úlohy stanovené právnymi predpismi, je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa zaznamenávať návštevy z dôvodu ochrany majetku Prevádzkovateľa a ochrany pracovníkov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu potrebné k legitimácii Dotknutej osoby počas 2 rokov odo dňa získania osobných údajov, t. j. uskutočnenia návštevy.

 

5. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci nám zverenej, v prípade spracovávania na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

6. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 5. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo prostredníctvom podateľne,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@tsk.sk,
  • telefonicky, na telefónnom čísle 032 65 55 233,
  • ústne, na adrese nášho sídla Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov akoukoľvek formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

9. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, ale aj iným príjemcom.

Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, napr. servisné a IT spoločnosti a pod. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Nariadenia, Zákona a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane osobných údajov, k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Príjemcami sú najmä verejnoprávne orgány, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom. Medzi tieto orgány možno zaradiť súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK