Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Ing. Jaroslav Hrubo Vedúci odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Zamestnanci:
Bohuslav Bella Vodič
Mária Bučeková Upratovačka
Ing. Anna Demčíková Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Iveta Dianová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
PhDr. Gabriela Dodonková Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Eleonóra Halaková Upratovačka
Zuzana Holúbková Upratovačka
Daniela Jasnická Recepčná
Rudolf Jurčák Strážnik
Jozef Körmendy Vodič
RNDr. Valéria Lietavová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Vlasta Mičková Upratovačka
Stanislav Nagy Údržbár
Ľubica Patková Recepčná
Miriam Pischová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Miroslav Raček Údržbár - kurič
Oľga Řádková Upratovačka
Pavol Rojkovič Údržbár - elektrikár
Katarína Stecová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Katarína Sulová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Anna Štefánková Upratovačka
Žaneta Vavrušová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Úlohy oddelenia:
 • vedie skladové hospodárstvo (na čistiace prostriedky, kancelársky materiál, ostatný materiál, DHM, materiál SO/RO, PHL, odboru školstva, projektov EU a materiálu zo zrušených OvZP, ...),
 • vedie evidenciu a vydáva REPRE materiál,
 • obstaráva nákupy a služby na zabezpečenie chodu úradu podľa potrieb TSK a na materiálno-technické zabezpečenie výkonu práce vo verejnom záujme zamestnancami TSK,
 • vypracúva podklady do rozpočtu TSK,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke zasadnutia zastupiteľstva,
 • sleduje prevádzkové náklady na hospodársku správu,
 • zabezpečuje evidenciu a úhradu koncesionárskych poplatkov a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
 • vedie agendu a evidenciu nájomníkov za prenájom nebytových priestorov v budove Úradu TSK a majetku v správe TSK, zabezpečuje podklady potrebné pre uzatvorenie nájomných zmlúv a sleduje platnosť nájomných zmlúv,
 • odovzdávanie majetku nájomcom a osobám, ktoré ho získali na základe OVS, priameho predaja alebo predaja z dôvodu osobitného zreteľa,
 • spolupracuje pri príprave podkladov pre spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a predkladá ich oddeleniu právnemu, správy majetku a verejného obstarávania bezprostredne po skončení príslušného kalendárneho roka,
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre rokovanie škodovej komisie za škody na majetku TSK,
 • podieľa sa na vypracúvaní vnútorných predpisov súvisiacich s činnosťou oddelenia,
 • vykonáva dohľad, koordináciu a metodickú činnosť nad prevádzkou motorových vozidiel v zmysle vnútorných predpisov,
 • uskutočňuje dispečerskú činnosť pri prevádzke osobných motorových vozidiel TSK, zabezpečuje riadenie a evidenciu ich prevádzky,
 • sleduje prevádzku a zabezpečuje pravidelné technické prehliadky a mimoriadne opravy vozidiel,
 • vykonáva drobnú údržbu, čistenie exteriérov a interiérov a umývanie osobných motorových vozidiel TSK,
 • zabezpečuje pravidelné lekárske prehliadky a preskúšania vodičov z povolania a referentských vodičov,
 • eviduje a sleduje nadčasové hodiny a hodiny pracovnej pohotovosti vodičov z povolania a vypracúva podklady pre mzdy,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť, funkčnosť technologických zariadení a čistotu objektu úradu a majetku v správe TSK,
 • kontroluje a udržiava majetok v správe TSK,
 • pravidelne sleduje technický stav budov a zaznamenáva všetky technické zmeny a operatívne zabezpečuje odstraňovanie vzniknutých porúch a nedostatkov v zmysle platných zmlúv,
 • zabezpečuje upratovanie administratívnej budovy TSK a v prípade potreby aj majetku v správe TSK,
 • zabezpečuje po technickej stránke riadenie kotolne, vykonávanie bežných opráv a drobnej údržby kotolne, rozvodov ÚK a vykurovacích telies a vedie predpísanú dokumentáciu,
 • uskutočňuje kontrolu a preskúšavanie bezpečnostných armatúr kotolne, prevádzkového tlaku v plynovom potrubí o čom vedie evidenciu v príslušnej dokumentácii,
 • zabezpečuje údržbu parkovacích plôch a ďalších plôch,
 • zabezpečuje ochranu objektu Úradu TSK a majetku v správe TSK, zabezpečuje službu informátora Úradu TSK a vedie evidenciu návštev a evidenciu cudzích motorových vozidiel,
 • zabezpečuje koordináciu obchodného vzťahu s dodávateľskými spoločnosťami pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky systémov Úradu TSK a majetku v správe TSK,
 • spolupracuje pri organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov TSK,
 • zabezpečuje údržbu zelených plôch,
 • vypracúva harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických a technologických zariadení a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • uskutočňuje výkon opatrení uložených revíziami a kontrolami príslušných inštitúcií,
 • zabezpečuje operatívnu údržbu kancelárskych, sociálnych, chodbových priestorov a kancelárskeho nábytku,
 • zabezpečuje údržbu a opravy strojov a technických zariadení v starostlivosti TSK,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť náhradného zdroja (agregátu) elektrickej energie, min. 1-krát týždenne vykonáva fyzickú funkčnosť agregátu a o skúškach vedie evidenciu v príslušnej dokumentácii, vedie záznam o prevádzke a mesačné vyúčtovanie PHL,
 • pravidelne sleduje spotrebu energií a prijíma účinné opatrenia na dodržiavanie hospodárenia,
 • zabezpečuje periodickú dezinfekciu a deratizáciu vyčlenených priestorov budovy Úradu TSK a majetku v správe TSK,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť výťahov, klimatizácie, vzduchotechniky, servis, kontrolu a zabezpečovanie záručných a pozáručných opráv technického zariadenia o čom vedie evidenciu v príslušnej dokumentácii,
 • pravidelne kontroluje požiarne uzávery dverí o čom vedie evidenciu,
 • podieľa sa na obsluhe automatických riadiacich systémov,
 • denne kontroluje ovzdušie a vyhodnocuje údaje v príslušnej dokumentácii,
 • zabezpečuje a riadi správu registratúry,
 • zodpovedá za vypracovanie registratúrneho poriadku,
 • zabezpečuje činnosť podateľne a registratúrneho strediska,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje a zabezpečuje školenia zamestnancov na úseku správy registratúry,
 • zabezpečuje ukladanie registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku a ich vyraďovanie,
 • vedie a zodpovedá za evidenciu pečiatok,
 • sústreďuje štatutárom schválené materiály predkladané na rokovanie zastupiteľstva, v písomnej a elektronickej forme a zabezpečuje ich distribúciu,
 • zabezpečuje distribúciu všeobecne záväzných nariadení TSK a vnútorných predpisov,
 • zabezpečuje zverejňovanie a evidenciu zverejnených dokumentov v zmysle platných zákonov na Úradnej tabuli TSK.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK