Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informácia o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a o najčastejšie požadovaných informáciách za rok 2019

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V roku 2019 bolo na TSK rôznymi spôsobmi doručených 72 podaní obsahovo vyhodnotených ako žiadosť o sprístupnenie informácií v režime zákona. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK sa v spolupráci s príslušným organizačným útvarom TSK každou žiadosťou vecne zaoberalo a následne ju vybavilo niektorým zo spôsobov a v lehotách stanovených zákonom.

Z evidenčných údajov TSK vyplýva, že z celkového počtu žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2019 boli žiadosti vybavené nasledovne: vyhovené v 61 prípadoch, odložené v 2 prípade, postúpené príslušnej povinnej osobe v 8 prípadoch a v 1 prípade bolo žiadosti z časti vyhovené a z časti bola žiadosť postúpená. Opravné prostriedky neboli podané v žiadnom prípade.

Doručené žiadosti boli charakterizované veľkou rôznorodosťou a zamerané na široké spektrum kompetencií TSK. Najčastejšie požadovanými a sprístupňovanými informáciami za rok 2019 boli informácie týkajúce zdravotnej a sociálnej starostlivosti, personálnych záležitostí, verejného obstarávania, Správy ciest TSK, cestných komunikácií, cyklotrás a nakladania s majetkom TSK.

Žiadosti boli s ohľadom na ich obsah vybavené sprístupnením meritórnych vyjadrení, zaslaním požadovaných dokladov (kópií písomností, tabuliek) alebo odkazom na už zverejnené informácie. K odloženiu 2 žiadostí došlo z dôvodu, že na výzvu TSK zaslanú žiadateľovi, aby neúplnú žiadosť doplnil, tento nereagoval (nešpecifikoval, „ktorých informácií sa žiadosť týka“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK