Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informácia o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a o najčastejšie požadovaných informáciách za rok 2020

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V roku 2020 bolo na TSK rôznymi spôsobmi doručených 54 podaní obsahovo vyhodnotených ako žiadosť o sprístupnenie informácií v režime zákona. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK sa v spolupráci s príslušným organizačným útvarom TSK každou žiadosťou vecne zaoberalo a následne ju vybavilo niektorým zo spôsobov a v lehotách stanovených zákonom.

Z evidenčných údajov TSK vyplýva, že z celkového počtu žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2020 boli žiadosti vybavené nasledovne: vyhovené v 42 prípadoch, odložené v 1 prípade, postúpené príslušnej povinnej osobe v 9 prípadoch, vzaté späť v 1 prípade a v 1 prípade bolo z časti vyhovené, z časti bola žiadosť postúpená a z časti odložená. Opravné prostriedky neboli podané v žiadnom prípade.

Doručené žiadosti boli charakterizované veľkou rôznorodosťou a zamerané na široké spektrum kompetencií TSK. Najčastejšie požadovanými a sprístupňovanými informáciami za rok 2020 boli informácie týkajúce zdravotnej starostlivosti, ochorenia COVID-19, výsledkov vykonaných kontrol, dopravcov prímestskej autobusovej dopravy, Správy ciest TSK, cestných komunikácií, personálnych záležitostí a výberových konaní.

Žiadosti boli s ohľadom na ich obsah vybavené sprístupnením meritórnych vyjadrení, zaslaním požadovaných dokladov (kópií písomností, tabuliek) alebo odkazom na už zverejnené informácie. K odloženiu žiadosti a časti žiadosti došlo z dôvodu, že na výzvu TSK zaslanú žiadateľovi, aby neúplnú žiadosť doplnil, tento nereagoval (nešpecifikoval, „ktorých informácií sa žiadosť týka“). K späťvzatiu žiadosti došlo z dôvodu, že žiadateľ získal požadované informácie iným spôsobom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK