Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2019

A/ Správu predkladá

v zmysle § 19e ods. (1) písmeno e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a na základe  ustanovenia článku 5 ods. 1 Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 359/2016 zo dňa 21.marca 2016, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.  

V hodnotenom období roka 2019 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) riadil vo svojej činnosti príslušnými ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,  zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01.03.2019 a Smernice č. 4/2015 – vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, Smernice č. 5/2019 – vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá nadobudla  účinnosť dňom 01.08.2019 a na základe  ustanovení Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 359/2016 zo dňa 21.marca 2016.

Cieľom vykonaných kontrol boli tak ako v predchádzajúcich rokoch zamerania najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

B/ Kontrolované subjekty

Metodika vykonávania kontrol počas sledovaného obdobia zostala nezmenená. ÚHK TSK vo svojej činnosti v roku 2019 nadviazal na predchádzajúce výsledky svojej kontrolnej činnosti, pričom pozornosť venoval okrem komplexných kontrol v jednotlivých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK i kontrole plnenia opatrení, prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené predchádzajúcou kontrolnou činnosťou. Súčasne bola pozornosť venovaná aj tým organizáciám, na ktoré bol doručený podnet z vonkajšieho prostredia, ale zároveň bol zachovaný princíp vykonania finančnej kontroly v každej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v časovom horizonte troch rokov. Taktiež pri svojej činnosti vychádzal ÚHK TSK z podnetov na vykonanie kontrol a povinnosti spracovania záväzných stanovísk k jednotlivým činnostiam samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK