Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie finančné

Zamestnanci:
Miroslava Cifraničová Referent odd. finančného
Ing. Mária Cyprianová Fabušová Referent odd. finančného
Mgr. Petra Hinková Čimová Referent odd. finančného
Ing. Jana Šuvarová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva

Úlohy oddelenia:
 • spracováva podklady pre návrh rozpočtu a jeho vyhodnotenie (oblasť poistenie, dotácie z rozpočtu TSK, Participatívny-komunitný rozpočet),
 • vedie pokladničnú agendu, účtovanie pokladní,
 • vedie agendu tuzemských a zahraničných cestovných príkazov,
 • vedie agendu cenín,
 • vedie agendu platobných kariet a kariet na PHL,
 • zabezpečuje agendu poistenia majetku a osôb TSK vrátane OvZP,
 • vypracováva interný predpis TSK o cestovných náhradách,
 • spracováva podklady a vedie agendu pre reguláciu cien, vykonáva cenovú kontrolu,
 • vypracováva návrh všeobecne záväzného nariadenia na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • vedie agendu dotácií z rozpočtu TSK, t.j. žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie poskytnutých dotácií,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole a audite na úseku poskytovaných dotácií z rozpočtu TSK obci, právnickej osobe (okrem právnickej osoby založenej TSK) a fyzickej osobe na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti zameranú na dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a v prípadoch poverenia aj finančnú kontrolu na mieste,
 • spolupracuje pri príprave podkladov pre spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností,
 • zabezpečuje agendu Participatívno-komunitného rozpočtu TSK, vypracováva návrh všeobecne záväzného nariadenia Participatívny – komunitný rozpočet, vedie agendu poskytovania grantov v rámci Participatívneho – komunitného rozpočtu, t.j.  žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie poskytnutých grantov,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole a audite v súvislosti s poskytovaním  grantov v rámci Participatívneho – komunitného rozpočtu zameranú na dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a v prípadoch poverenia aj finančnú kontrolu na mieste.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK