Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie finančné

Zamestnanci:
Miroslava Cifraničová Referent odd. finančného
Mgr. Petra Hinková Čimová Koordinátor participácie
Ing. Martina Rožánková Referent odd. finančného
Ing. Jana Šuvarová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Mgr. Natália Tĺčiková koordinátor participácie
Ing. Katarína Vavríková Koordinátor participácie

Úlohy oddelenia:
 • spracováva podklady pre návrh rozpočtu a jeho vyhodnotenie –poistenie, dotácie z rozpočtu TSK,
 • vedie pokladničnú agendu, účtovanie pokladní,
 • vedie agendu tuzemských a zahraničných cestovných príkazov,
 • vedie agendu cenín,
 • vedie agendu platobných kariet a kariet na PHL,
 • zabezpečuje agendu poistenia majetku a osôb TSK vrátane OvZP,
 • spracováva podklady a vedie agendu pre reguláciu cien, vykonáva cenovú kontrolu,
 • vypracováva návrh všeobecne záväzného nariadenia na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • vedie agendu dotácií z rozpočtu TSK - žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie poskytnutých dotácií,
 • vykonáva finančnú kontrolu v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole na úseku poskytovaných dotácií z rozpočtu TSK obciam, právnickej osobe (okrem právnickej osoby založenej TSK) a fyzickej osobe na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti zameranú na dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, (administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby, resp. administratívnu finančnú kontrolu a v prípadoch poverenia na výkon finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste),
 • spolupracuje pri príprave podkladov pre spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností,
 • vykonáva projektové riadenie participatívnych procesov v rámci programu Budovania kapacít na úrovni regionálnej územnej samosprávy
 • zabezpečuje agendu Participatívno-komunitného rozpočtu TSK.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK