Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na bicykli po stopách histórie

loga

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Dátum predloženia: október 2016

Dátum schválenia: jún 2017

Partneri projektu:

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Město Brumov-Bylnice

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 109 782,00 EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 3 328 232,00 EUR

Město Brumov-Bylnice:             1 781 550,00 EUR

Celková výška finančného príspevku:   2 792 846,60  EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 3 161 820,40 EUR

Město Brumov-Bylnice:             1 603 395,00 EUR

Stručný popis projektu: Projekt „Na bicykli po stopách histórie“ nadväzuje na zrealizovaný projekt vytvorenia hlavnej cyklotrasy BEVLAVA (BEČVA-VLÁRA-VÁH), ktorý bol realizovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR a mala za cieľ spojiť cyklotrasy v ČR a v SR, pričom vznikla cca 50 km dlhá cyklotrasa BEVLAVA.

Základnou myšlienkou projektu je cykloturistické prepojenie Trenčianskeho hradu
s Hradom Brumov.
Mesto Brumov - Bylnice v spolupráci s obcou Horné Srnie a mestom Nemšová vytýčili a budujú cyklotrasu BEVLAVA vedúcu z mesta Brumov-Bylnice až po most cez Vláru v Nemšovej časť Ľuborča. Na túto časť sa plynule napojí novovytvorená cyklotrasa v dĺžke 11,3 km, ktorá dovedie cykloturistov po Trenčiansky hrad. Cyklotrasa  povedie po korune ochrannej hrádze rieky Vlára popri technickej pamiatke Králikov mlyn, ďalej popri rieke Váh až po Skalku nad Váhom, kde cyklotrasa prechádza popod kláštor Veľká Skalka, ktorý je známym pútnickým miestom. Cyklotrasa ďalej povedie obcou Zamarovce
pri dome pôsobenia V. Zamarovského až po starý železničný most v Trenčíne, kde sa stavebná časť cyklotrasy končí. Od tohto miesta bude využitá sieť miestnych komunikácií v Trenčíne
o dĺžke cca 4 km až po brány hradu.

Na území Mesta Brumov-Bylnice sú postupne realizované už 3 úseky cyklotrasy BEVLAVA. Úseky sú realizované smerom od centra mesta na obidve stany. Jedna časť cyklotrasy vedie smerom na Valašské Klobouky a druhá časť vedie k štátnej hranici. V tomto smere sa realizuje časť cyklotrasy v katastri Bylnice, ktorá je ukončená za mostom cez Vláru. Koniec tejto časti tvorí rázcestie trás - na Štítnou nad Vláří a k štátnej hranici. Predmetom projektu je práve tento uzol a pokračuje úsekom z Bylnického katastra do miestnej časti Svatý Štěpán. Táto časť má dĺžku len 3,184 km a obsahuje 3 premostenia rieky Vláry.

Vybudovaním spomínaných úsekov cyklotrás sa na českej strane dobuduje časť cyklotrasy BEVLAVA o dĺžke 3,184 km a na slovenskej strane sa predĺži o 11,3 km. Dôjde tak
k prepojeniu významných lokalít v cezhraničnom území a ich propagácii prostredníctvom infopanelov. Pre obyvateľov a návštevníkov územia, tak vznikne možnosť popri športovaní spoznávať históriu a prírodu cezhraničného región.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK