Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum predloženia: február 2017

Dátum schválenia: máj 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  3 386 354,94 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 3 564 584,15 EUR

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu v dĺžke 1,245 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/54, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na cestu I. triedy č. I/61 a diaľnicu D1.  Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie existujúceho Priemyselného parku Rakoľuby a priemyselného parku Javorinská Myjava, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom a smerom na Myjavu.

Rekonštrukcia cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou sa blíži do finále

03. augusta 2020 |

Prvá etapa rekonštrukcie cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou začala v auguste minulého roka, v septembri budú práce na nej ukončené.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK