Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dokumenty v oblasti EVVO

V rámci členstva vOSN ide o ciele Agendy 21 (1992)

 • v kapitole 25: Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji sa okrem iného zdôrazňuje „nutnosť aktívneho podieľania sa mládeže na procese rozhodovania v otázkach environmentálneho, sociálneho a ekonomického rozvoja na všetkých možných úrovniach“.
 • Témy EVVO sa rovnako týka aj kapitola 36: „Podpora vzdelávania, osvety a odbornej prípravy pre jednotlivé krajiny“. Svetový summit o životnom prostredí v Johannesburgu a jeho Implementačný plán na jej realizáciu (2002): „Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju je investíciou do našej budúcnosti“ a koncepčný dokument „Budúcnosť, ktorú chceme“, ako aj ďalšie dokumenty zo štyroch svetových konferencií OSN o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji – Valné zhromaždenie OSN v roku 2002 – dokument: Dekáda OSN výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju (2005-2014). Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR) (2005) predkladá víziu výchovy k TUR ako základného nástroja rozvíjajúceho a posilňujúceho schopnosť jednotlivcov, skupín, komunít, organizácií, krajín vykonávať vlastné rozhodnutia a voľby v prospech TUR. Jedným z celosvetových cieľov trvalo udržateľného rozvoja v pripravovanej novej Agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 je aj zabezpečiť, že všetci, ktorí sa vzdelávajú získajú znalosti a zručnosti potrebné na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja, okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju a udržateľnému životnému štýlu, ľudským právam, k rovnosti pohlaví, podpore kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a uznania kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k trvalo udržateľnému rozvoju.
 • V agende OECD sa osobitne jedná o ciele z Environmentálnej stratégie OECD pre prvú dekádu 21. storočia (2001), Environmentálneho výhľadu OECD do roku 2030 (2008), Stratégie zeleného rastu OECD (2011), Environmentálneho výhľadu OECD do roku 2050 (2012), ako aj odporúčaní OECD z Prehľadu o environmentálnej výkonnosti SR (2011).
 • Kľúčové sú aj viaceré dokumenty Európskej únie - v rámci Obnovenej stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (2006) - „Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (2010) sa má Slovenská republika ako člen EÚ orientovať na realizáciu jej piatich hlavných cieľov a to v:
  • rozvoji zamestnanosti;
  • vzdelávania;
  • výskumu a inovácie;
  • sociálneho začlenenia a chudoby;
  • oblasti klímy a energetiky.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK