Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Legislatíva

Zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných. Svoj diel zodpovednosti musia niesť občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť, avšak dôležitú úlohu zohrávajú aj samosprávy a výrobcovia, ktorí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby sa mohli a mali motiváciu sa správať zodpovedne. Nezanedbateľnú úlohu má štát, ten musí vytvoriť stabilné a efektívne pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie.

Legislatívny rámec v oblasti životného prostredia je obrovský a preto v tejto sekcii uvádzame rôzne zákony, usmernenia, nariadenia a iné právne dokumenty, ktoré bližšie špecifikujú rôzne pravidlá v rámci “zelenej” legislatívy.

Jednou z priorít je zabezpečenie environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a školiacich zariadení.

V oblasti trvalo udržateľného rastu kvality života občanov sa vláda podujala okrem podpory vzdelávania, výskumu a vývoja inovácií vytvárať aj modernú infraštruktúru nevyhnutnú na hospodársky a sociálny rozvoj.

Na základe environmentálnej situácie v SR, ďalších uvedených koncepčných východísk starostlivosti o životné prostredie a kritérií na hierarchizáciu hlavných úloh štátnej environmentálnej politiky v rámci jej 7 odvetvových priorít sa v  SR v rokoch 2014 – 2020 plánuje podporovať aj environmentálna výchova, vzdelávanie, veda, výskum a vývoj, environmentálny monitoring a informatika a dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Dokument Orientácia, zásady, priority a hlavné úlohy starostlivosti o životné prostredie tvorí ideový podklad pre Operačný program kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020. Starostlivosť o životné prostredie SR sa podľa nej má orientovať v ďalších rokoch o. i. na zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín, zvýšenie informovanosti o stave životného prostredia v SR, ako aj o možnostiach, príprave a realizácii opatrení na jeho zlepšovanie, čo predstavuje jedno z významných východísk samotnej rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

 

Zdroj: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Ekomapa TSK: Urady zivotneho prostredia

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK