Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Legislatíva

Zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných. Svoj diel zodpovednosti musia niesť občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť, avšak dôležitú úlohu zohrávajú aj samosprávy a výrobcovia, ktorí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby sa mohli a mali motiváciu sa správať zodpovedne. Nezanedbateľnú úlohu má štát, ten musí vytvoriť stabilné a efektívne pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie.

Legislatívny rámec v oblasti životného prostredia je obrovský a preto v tejto sekcii uvádzame rôzne zákony, usmernenia, nariadenia a iné právne dokumenty, ktoré bližšie špecifikujú rôzne pravidlá v rámci “zelenej” legislatívy.

Jednou z priorít je zabezpečenie environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a školiacich zariadení.

V oblasti trvalo udržateľného rastu kvality života občanov sa vláda podujala okrem podpory vzdelávania, výskumu a vývoja inovácií vytvárať aj modernú infraštruktúru nevyhnutnú na hospodársky a sociálny rozvoj.

Na základe environmentálnej situácie v SR, ďalších uvedených koncepčných východísk starostlivosti o životné prostredie a kritérií na hierarchizáciu hlavných úloh štátnej environmentálnej politiky v rámci jej 7 odvetvových priorít sa v  SR v rokoch 2014 – 2020 plánuje podporovať aj environmentálna výchova, vzdelávanie, veda, výskum a vývoj, environmentálny monitoring a informatika a dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Dokument Orientácia, zásady, priority a hlavné úlohy starostlivosti o životné prostredie tvorí ideový podklad pre Operačný program kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020. Starostlivosť o životné prostredie SR sa podľa nej má orientovať v ďalších rokoch o. i. na zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín, zvýšenie informovanosti o stave životného prostredia v SR, ako aj o možnostiach, príprave a realizácii opatrení na jeho zlepšovanie, čo predstavuje jedno z významných východísk samotnej rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

 

Zdroj: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Ekomapa TSK: Urady zivotneho prostredia

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK