Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Udržateľný rozvoj

Budúcnosť či utópia?

Udržateľný rozvoja je taký druh rozvoja, ktorý sa zároveň snaží odstrániť alebo zmierniť negatívne prejavy doterajšieho spôsobu vývoja ľudskej spoločnosti. Minulý aj súčasný vývoj založený predovšetkým na ekonomickom raste sa nezvratne podpisuje na podobe a fungovaní našej planéty. Väčšina prírodných zdrojov je konečná a ich nadmerné čerpanie našu planétu poškodzuje jedná sa v podstate o rozvoja na dlh.

Udržateľný rozvoj preto neberie v úvahu iba ekonomický rast, ale I spoločenské hodnoty a prírodné bohatstvo. Ústrednou otázkou preto je, ako udržať kvalitu života a zaistiť potreby súčasných generácií, bez ohrozenia napĺňania potrieb budúcich generácií a iných ľudí. Stojí za zmienku, že sociálny, environmentálny a ekonomický pilier spoločnosti sú úzko prepojené a že nie je možné jeden z nich uprednostniť na úkor ostatných.

Potreba urobiť náš svet udržateľným sa v posledných rokoch stala významnou v Európe aj vo svete. Takmer všetky krajiny sveta musia riešiť výzvy, ako napríklad zmena klímy, demografické zmeny, strata úrodnej pôdy či prehlbujúce sa nerovnosti. Zrýchlujúca sa technologická zmena a narastajúce prepájanie súčasného sveta znamená, že je nutné vnímať svet v súvislostiach a brať ohľad na zodpovednosť každého štátu voči globálnemu spoločenstvu.

Trvalo udržateľný rozvoj

Je známych viacero definícií TUR, najmä základná: "Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb." (Komisia Brundtlandtovej et al., 1987). Vavroušek (1994) uvádza, že "trvalo udržateľný spôsob života - je taký spôsob života, ktorý sa približuje ideálom humanizmu a harmónie vzťahov medzi človekom a prírodou a to v časovo neobmedzenom horizonte.

Je založený na vedomej zodpovednosti človeka voči dnešným a budúcim generáciám a na úcte k živej a neživej prírode.

Ako vidieť tieto definície nerobia rozdiel medzi ekonomickým, sociálnym alebo environmentálnym pilierom TUR. Takže ak verejnosť často chápe TUR len ako nový prístup k ochrane životného prostredia, je to výklad vytrhnutý z kontextu. Jedná sa totiž o komplexný celok rôznych oblastí života.

Doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja je Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) Organizácie spojených národov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK