Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie NsP Myjava na pozíciu vedúca sestra chirurgického oddelenia

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

č. 1/2018

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava,

v súlade

 

so Smernicou NsP Myjava “S – Smernica, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca NsP Myjava 20180501“ (ďalej len Smernica VK NsP MY), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca NsP Myjava,

 

vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca NsP Myjava:

vedúca sestra chirurgického oddelenia

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:  

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek,
 • členstvo v príslušnej stavovskej organizácii
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
 • bezúhonnosť, 
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • špecializácia v danom odbore v zmysle NV č. 296/2010 Z.z.

Ďalšie požiadavky

 • riadiace a manažérske schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o registrácii/členstve v komore SaPA,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona č. 578/2004 Z. z.,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca NsP Myjava udelený podľa osobitných predpisov.

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v lehote do 10. mája 2018 v zalepenej obálke na adresu:

NsP Myjava, útvar riadenia ľudských zdrojov, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava            s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - OBSADZOVANÁ POZÍCIA - NEOTVÁRAŤ“.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania na sekretariáte  riaditeľa NsP Myjava.

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Viktória Marková, námestníčka pre ošetrovateľstvo mailový kontakt viktoria.markova@nspmyjava.sk

telefonický kontakt 034/69 79 114 (ústredňa 034/69 79 111)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK