Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Chápanie poľnoospodárstva

Konvenčné chápanie poľnohospodárstva:

 • Žiadna väzba medzi pôdou, rastlinami, zvieratami a človekom
 • Rastlinná produkcia nie je závislá od výmery
 • Otvorený kolobeh živín, používanie a v minulosti časté predávkovanie premyselných hnojív
 • Počty zvierat nezodpovedajú výmere
 • Ekonomické požiadavky na chov hospodárskych zvierat
 • Problémy s uplatňovaním exkrementov
 • Preferencia ekonomických záujmov (kvantitatívnych aspektov produkcie)
 • Zvýrazňovanie ekonomických faktorov existencie človeka a teda aj jeho zdravia

 Ekologické chápanie poľnohospodárstva:

 • Väzba medzi pôdou, pestovaním rastlín, chovom hospodárskych zvierat a človekom;
 • Rastlinná produkcia je závislá od výmery pôdy ;
 • Snaha o vybilancovaný biogeochemický cyklus (tzv. uzavretý kolobeh látok);
 • Morálne, etické a ekologické požiadavky na chov zvierat;
 • Stavy hospodárskych zvierat zodpovedajú výmere pôdneho fondu;
 • Značný význam organických hnojív, uprednostňovanie ich aplikácie;
 • Preferencia, biologických, ekologických a environmentálnych záujmov (kvalitatívne aspekty produkcie);
 • Zvýrazňovanie neekonomických, etických a niekedy až emocionálnych aspektov ľudskej existencie;

 

Alternatívne poľnohospodárstvo:

Je cieľavedomé hospodárenie človeka v krajine zabezpečujúce obživu, ale aj prirodzený kolobeh látok, energie, druhovej rozmanitosti a štruktúry základných zložiek ekosystémov, ktoré vychádza z prirodzených daností krajiny a produkčného potenciálu krajiny.

Je vnímané, ako vyvážený ekosystém trvalého charakteru, ktorý je založený  najmä na miestnych a obnoviteľných zdrojoch, pričom sa príroda chápe ako jednotný celok, kde povinnosťou človeka je riadiť poľnohospodárske činnosti a výrobu tak, aby nedochádzalo k antropogénnemu narušeniu krajiny, deštrukcii, devastácii a kontaminácii zložiek životného prostredia.

Prechod od konvenčného k alternatívnemu poľnohospodárstvu sa v zmysle zákona NR SR 224/1998 Zz., ktorý bol doplnený Zákonom NR SR 415/2002 Zz. sa uskutočňuje v období prechodu, ktoré označujeme „konverzným obdobím“. Podmienky ekologického poľnohospodárstva stanovuje Zákon NR SR 421/2004 Z.z..

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK