Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Typy a formy ekologického poľnohospodárstva

Podľa ustanovení IFOAM ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa všetky typy a formy hospodárenia, ktoré sú touto medzinárodnou organizáciou uznané.

Zaraďujeme sem:

 1. organické poľnohospodárstvo
 2. biologické poľnohospodárstvo
 3. biodynamické poľnohospodárstvo
 4. poľnohospodárstvo ANOG (Arbeitgenosenschaft fur naturliche Obst- und Gemussebau)
 5. zotrvačné poľnohospodárstvo

KONVERZIA

Konverzia je prechod od konvenčného hospodárenia k alternatívnemu, resp. ekologickému poľnohospodárstvu, pričom jej cieľom je:

 1. zabezpečiť prirodzenú obnovu pôdnej úrodnosti
 2. zabezpečiť podmienky pre vnútropodnikový kolobeh látok a energie
 3. zabezpečiť druhovú rozmanitosť pestovaných plodín a genetickú rôznorodosť chovu hospodárskych zvierat
 4. zabezpečiť podmienky pre biologickú reguláciu vzťahov v ekosystéme
 5. zabezpečiť podmienky pre ochranu prirodzene žijúcich druhov flóry a fauny
 6. zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov a zložiek ŽP pre intoxikáciu
 7. zabezpečiť výrobu biologicky a ekologicky nezávadných a nutrične hodnotných produktov (bioprodukty)
 8. zabezpečiť ekonomické podmienky rozvoja farmárov

Konverzia sa uskutočňuje podľa konverzného plánu, ktorý má dve časti:

1. Inventarizačná časť

2. Návrhová časť

Konverzný plán prechodu na ekologické poľnohospodárstvo

Inventarizačná časť:

 • inventarizácia pôdnych pomerov
 • inventarizácia plodín a hospodárskych zvierat
 • inventarizácia látkových zdrojov, resp. disponibilných zdrojov hospodárskych hnojív (org. hnojivá, komposty)
 • inventarizácia energetických prostriedkov a strojno-technologických zariadení

Návrhová časť:

 • návrh na zlepšenie pôdnych vlastností,
 • návrh vyváženého osevného postupu,
 • návrh bilancie živín, ktoré obsahuje návrh organického hnojenia, návrh na ošetrovanie maštaľného hnoja a ostatných organických hnojív,
 • návrh na ochranu rastlín proti škodcom, chorobám a reguláciu zaburinenosti biologickými a mechanickými metódami,
 • návrh šetrného obrábania pôdy s alternatívam,
 • návrh optimálnej záťaže pôdneho fondu dobytčími jednotkami,
 • návrh šetrného ustajnenia HZ, zabezpečenia krmovinovej základne,
 • zmeny mechanizačného vybavenia s ohľadom na ochranu pôdy pred zhutňovaním a eróziou,
 • ekonomické odhady
 • časový rozpis konverzie

DOBA KONVERZIE:

 • trvá minimálne 3 roky pred prvým zberom viacročných kultúr (vinice, chmeľnice, ovocné sady)
 • trvá minimálne 2 roky pred sejbou, resp. v prípade trávnych porastov minimálne 2 roky pred ich využívaním (orná pôda, TTP, ĎTM, SOM)
 • trvá minimálne 1 rok v prípade chovu včiel

Hospodárske zvieratá a ich produkty sú považované za ekologické, ak sú zvieratá chované na plochách v súlade s pravidlami EP počas:

 • 12 mesiacov v prípade koní a HD (vrátane druhov byvolov a bizónov), v každom prípade minimálne 3/4 dĺžky ich života
 • 6 mesiacov v prípade malých prežúvavcov a ošípaných
 • 6 mesiacov v prípade zvierat na produkciu mlieka
 • 10 týždňov pre hydinu na produkciu mäsa
 • 6 týždňov v prípade hydiny na výrobu
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK