Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

7. environmentálny akčný program

Medzi kľúčové dokumenty zaraďujeme aj Európskym parlamentom schválený 7. environmentálny akčný program s podtitulom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, podľa ktorého sa bude v nasledujúcich siedmich rokoch riadiť politika EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Program v rámci deviatich základných cieľov stanovuje: „chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ, ochrániť občanov EÚ pred environmentálnymi tlakmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt, zdokonaliť vedomostnú základňu pre environmentálnu politiku, posilniť udržateľnosť miest EÚ“.

Podpora výchovy, vzdelávania a osvety v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je súčasťou stratégií a plánov všetkých globálnych aj regionálnych medzinárodných dohovorov týkajúcich sa životného prostredia (napr. Dohovor o biologickej diverzite a jeho Strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011-2020, vrátane tzv. cieľov pre biodiverzitu z Aichi, Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a i.). Príkladom dobre rozvinutého prístupu k výchove a vzdelávaniu na medzinárodnej úrovni je Program komunikácie, budovania a kapacít, výchovy, participácie a osvety Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971), ktorého najnovšie znenie pre roky 2016-2024 bolo prijaté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán v roku 2015.

Ďalšie dokumenty na európskej úrovni:

 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku COM(2008)397.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 Únia inovácií COM(2010)546.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov „Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 COM(2011)21.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje COM(2011)571.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Inovácie pre udržateľnú budúcnosť - Akčný plán ekologických inovácií (EkoAP) COM(2011)899.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky.
 • Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti životného prostredia výrobkov a organizácií COM(2013)196.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Smerom k obehovému hospodárstvu Program nulového odpadu pre Európu COM(2014)398.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011) 244 v konečnom znení), rezolúcia Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o našom životnom poistení, našom prírodnom kapitále: Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 (2011/2307(INI)).
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu výboru a výboru regiónov Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť COM(2010) 715.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu výboru a výboru regiónov Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (Blueprint) COM (2012) 673.

Jednou z priorít je zabezpečenie environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a školiacich zariadení.

V oblasti trvalo udržateľného rastu kvality života občanov sa vláda podujala okrem podpory vzdelávania, výskumu a vývoja inovácií vytvárať aj modernú infraštruktúru nevyhnutnú na hospodársky a sociálny rozvoj.

Na základe environmentálnej situácie v SR, ďalších uvedených koncepčných východísk starostlivosti o životné prostredie a kritérií na hierarchizáciu hlavných úloh štátnej environmentálnej politiky v rámci jej 7 odvetvových priorít sa v  SR v rokoch 2014 – 2020 plánuje podporovať aj environmentálna výchova, vzdelávanie, veda, výskum a vývoj, environmentálny monitoring a informatika a dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Dokument Orientácia, zásady, priority a hlavné úlohy starostlivosti o životné prostredie tvorí ideový podklad pre Operačný program kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020. Starostlivosť o životné prostredie SR sa podľa nej má orientovať v ďalších rokoch o. i. na zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín, zvýšenie informovanosti o stave životného prostredia v SR, ako aj o možnostiach, príprave a realizácii opatrení na jeho zlepšovanie, čo predstavuje jedno z významných východísk samotnej rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Zdroj: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK