Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vznik štátnej environmentálnej politiky

Environmentálna politika pre oblasť výchovy, vzdelávania a osvety v SR vychádzala od jej vzniku zo Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky schválenej uznesením NR SR č. 339/1993 Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 11 a uznesením vlády SR č. 619/1993, č. 849/1993 a č. 531/1994 s cieľom vybudovania uceleného školského a mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a environmentálnej osvety. Téma EVVO mala a v súčasnom období aj má na národnej úrovni oporu v nasledovných programových dokumentoch:

 • uznesenie vlády č. 619/1993 k návrhu stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky
 • uznesenie vlády č. 849/1993 k návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • uznesenie vlády č. 531/1994 k opatreniam na zabezpečenie úloh z niektorých uznesení Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajúcich z uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1993 k návrhu stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky
 • uznesenie vlády č. 350/1996 k návrhu Národného environmentálneho akčného programu vo svojich opatreniach navrhoval vytvorenie formálneho a neformálneho systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie, prípravu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR, vypracovanie prierezových Učebných osnov environmentálnej výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl tzv. Environmentálneho minima
 • uznesenie vlády č. 655 / 1997 - Uplatňovanie Agendy 21 a vyhodnocovanie ukazovateľov TUR v SR
 • uznesenie vlády č. 846/1997 – Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania
 • uznesenie vlády č. 1112/1999 knávrhu Národného environmentálneho akčného programu Slovenskej republiky II príprava programu uceleného systému environmentálnej výchovy obyvateľstva a Návrh na zriadenie štátnych stredísk environmentálnej výchovy
 • uznesenie vlády č. 655/1997 k návrhu uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike
 • uznesenie vlády č. 978 z 10. októbra 2001 k návrhu Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja
 • uznesenie vlády č. 978/2001 a 1989/2002 - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR)
 • uznesenie vlády SR č. 1213/2001 - Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži • uznesenie vlády č. 1138 zo 6. decembra 2001 k integrovanej aproximačnej stratégii v kapitole životné prostredie
 • uznesenie vlády č. 574 z 13. júla 2005 k akčnému plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 - Implementovanie základných princípov TUR do učebných osnov na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania
 • uznesenie vlády č. 22 z 18. januára 2012 k návrhu Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 až 2015
 • uznesenie vlády č. 1091 z 19. decembra 2007 k návrhu stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR
 • uznesenie vlády č. 1213 z 19. decembra 2001 k návrhu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
 • uznesenie vlády č. 374 z 25. apríla 2007 k implementácii Európskej stratégie starostlivosti o deti a dorast
 • uznesenie vlády č. 184 z 26. marca 2008 k návrhu kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013
 • uznesenie vlády č. 192 z 23. apríla 2014 k Návrhu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
 • uznesenie vlády č. 245 zo 6. júna 2012 k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 – 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013
 • uznesenie vlády č. 68 z 22. februára 2012 k návrhu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
 • uznesenie vlády č. 10 z 11. januára 2012 k návrhu akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV).
 • uznesenie vlády č. 192 z 23. apríla 2014 k Návrhu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
 • uznesenie vlády č. 144 z 27. apríla 2012 k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
 • uznesenie vlády SR č. 12/2014 – Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020
 • uznesenie vlády SR č. 442/2014 – Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 obsahuje 22 úloh zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti v rámci cieľa A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie
 • uznesenie vlády č. 304/2015 – Aktualizovaný program starostlivosti o mokrade Slovenska v rokoch 2015-2021 a Akčný plán pre mokrade na roky 2015-2018 zahŕňa oblasť komunikácie, výchovy, participácie verejnosti a osvety a oblasť budovania kapacít
 • Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027
 • Vodný plán Slovenska Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 (uznesenie vlády SR č. 144/2012 a uznesenia NR SR č. 24/2012) definovalo potrebu zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja SR.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK