Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Čo je to znečistenie ovzdušia

Čo je to znečistenie ovzdušia a ako k nemu dochádza?

Znečistenie ovzdušia je stav, ktorý je dôsledkom vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia - emisií. Tieto látky ovplyvňujú kvalitu ovzdušia priamo alebo po chemických premenách, prípadne interakcii s inými zložkami v atmosfére. Dôležitú úlohu zohráva aj meteorologická situácia v čase vypúšťania emisií, najmä rozptylové podmienky (smer a rýchlosť vetra, teplotné inverzie), nepriamo aj minimálna teplota, ktorá určuje nároky na vykurovanie a vlastnosti okolitého terénu (hlboké doliny, kotliny so slabým prevetrávaním). Na rozptyl emisií má vplyv aj výška komínov a teplota spalín. V závislosti od týchto faktorov môžu znečisťujúce látky putovať na veľké vzdialenosti. Ich vplyv sa teda môže prejaviť lokálne, regionálne alebo globálne.

 možné účinky na ekosystémy

Aké sú najčastejšie zdroje znečisťujúcich látok v ovzduší?

Látky spôsobujúce znečistenie ovzdušia môžu byť prírodného alebo antropogénneho pôvodu. Medzi prírodné zdroje emisií patria sopečné erupcie, požiare, vetrom naviaty prach alebo spŕšky morskej soli. Antropogénne, alebo ľudskou činnosťou spôsobené znečistenie pochádza zo spaľovania fosílnych palív pri výrobe elektriny, v doprave, priemysle a v domácnostiach,  ďalej tiež z priemyselných procesov a používania rozpúšťadiel, poľnohospodárstva a spracovania odpadu. Podľa analýz Slovenského hydrometeorologického ústavu sa na zhoršenej kvalite ovzdušia na Slovensku v posledných rokoch čoraz viac podieľa vykurovanie domácností a doprava, než veľké priemyselné zdroje, ktoré musia spĺňať prísnejšie normy. Podiel domácností na znečisťovaní ovzdušia prachovými časticami PM10 dosahuje takmer 60 %, v prípade PM2,5 je to ešte viac (74 %).

Odkaz: https://dnesdycham.populair.sk/znecistovanie-ovzdusia

 Aké sú najvýznamnejšie znečisťujúce látky spôsobujúce zhoršenie kvality ovzdušia a čo je ich zdrojom?

PM10, PM2,5 - PM10, PM2,5 sú drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm, resp. 2,5 μm. Označenie PM pochádza z anglického particulate matter. Najvýznamnejším zdrojom emisií častíc PM je vykurovanie domácností tuhým palivom. Vysoké koncentrácie môžu byť namerané aj pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách. Do ovzdušia sa dostávajú aj vírením usadeného prachu z vozoviek a počas manipulácie so sypkými materiálmi pri stavebnej alebo priemyselnej činnosti.

Oxidy dusíka (NOX) - Spoločným názvom oxidy dusíka sú označované oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO). Dominantným zdrojom oxidov dusíka je cestná doprava a spaľovacie procesy v priemysle a energetike. Medzi ich prírodné zdroje patria niektoré druhy baktérií. Oxidy dusíka spolu s oxidom uhoľnatým a prchavými organickými látkami vstupujú do reakcií, ktoré ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu, sú tzv. prekurzormi ozónu.

Ozón (O3) - Ozón je trojatómová molekula kyslíka. Kým stratosférický ozón plní dôležitú úlohu ochrany pred škodlivým ultrafialovým žiarením slnka, troposférický (prízemný) ozón má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, vegetáciu, architektonické stavby, a preto je zaradený medzi znečisťujúce látky. Ozón v atmosfére vzniká pri fotochemických reakciách za prítomnosti UV slnečného žiarenia z prekurzorov, ktorými sú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a prchavé organické uhľovodíky.

Oxid siričitý (SO2) - Oxid siričitý je bezfarebný reaktívny plyn, pri vyšších koncentráciách silne a  dráždivo zapácha. Jeho hlavným zdrojom sú spaľovacie procesy v priemysle a energetike, prípadne vykurovanie domácností uhlím s vysokým obsahom síry. 

Oxid uhoľnatý (CO) - Oxid uhoľnatý je bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, ktorý vzniká pri nedokonalom alebo neefektívnom horení fosílnych palív a biomasy. Je produktom spaľovacích procesov v doprave, priemysle a energetike.

Benzo(a)pyrén (BaP) - BaP patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH). Vzniká pri nedokonalom spaľovaní a je súčasťou jemnej frakcie atmosférického aerosólu. Najzásadnejším zdrojom emisií je vykurovanie domácností tuhým palivom. Z veľkých priemyselných zdrojov  významnejšie prispieva výroba koksu. Najbežnejším zdrojom benzo(a)pyrénu je tiež fajčenie.  

NMVOC – Nemetánové prchavé organické látky sú všetky organické zlúčeniny antropogénnej povahy iné ako metán, ktoré reakciou s oxidmi dusíka produkujú fotochemické oxidanty, z ktorých najvýznamnejší je ozón. Sú to rôzne riedidlá, čistidlá a rozpúšťadlá používané napríklad pri výrobe lakov a farieb.

Ťažké kovy - V ovzduší sa merajú koncentrácie olova, kadmia, niklu, arzénu a ortuti. Ťažké kovy sú prevažne súčasťou jemnej frakcie atmosférického aerosólu. Medzi hlavné zdroje ťažkých kovov patrí metalurgia, v menšej miere energetika a vykurovanie domácností uhlím.

Amoniak (NH3) -  Amoniak je za normálnych podmienok silno a typicky zapáchajúci plyn. Väčšina amoniaku, ktorý je uvoľňovaný do atmosféry pochádza z rozkladu živočíšnych a ľudských odpadov. Menšie množstvo pochádza z používania hnojív, niektorých priemyselných procesov a z rozkladu vegetácie a odpadov.

 Aký vplyv majú tieto znečisťujúce látky na zdravie ľudí a životné prostredie?

možné účinky na zdravie

ovzdušie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK