Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

O vode, jej rozboroch a čistení, invázne rastliny a živočíchy v okolí vôd

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Rozbory pitnej a odpadovej vody, rozbory vody vykonávajú všetky vodárenské spoločnosti a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Akreditovane robia rozbory Ingeo-Envilab (Žilina), Severoslovenské vodárne a kanalizacie Žilina (laboratória sú v Hričove), Vetlab (Dolne Kočkovce), Regionálny úrad verejného zdravotníctva PB, Aqualive Technology Trenčín

Úprava vodných tokov

Za vodný tok je zodpovedný správca vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Jednou z povinností pri správe je aj udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a zabezpečovať potrebnú úpravu vodných tokov. Bližšie pozri § 43 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

www.svp.sk

Havárie a znečistenie

Havária – mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd – náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo ohrozenie kvality spôsobené vypúšťaním OV bez povolenia... pozri § 41 a 42 vodného zákona. Havárie rieši Inšpekcia životného prostredia.

www.sizp.sk

Invázne rastliny

Vyskytuje sa hlavne krídlatka japonská. Rýchlo sa šíri /ako všetko invázne/ a ťažko sa odstraňuje. Odstraňovanie inváznych rastlín priamo vlastníkom/užívateľom pozemku vyplýva priamo zo zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky 450/2019 Z.z.

Invázne rastliny

Živočíchy a rastliny chránené

Zoznamy nevedieme. Viac na Chránené živočíchy a chránené krajinné oblasti.

Problémom sú zvieratá ako kormorán a bobor. Sú chránené, ale spôsobujú  veľké škody napr. rybárom a bobor stavaním hrádzí, ktoré hlavne pri povodni sú príčinou škody na majetku. Viď prípad z Beluše (bolo aj v TV), alebo z Trenčína.

Dažďová voda

Jej využitie sa dostáva do popredia práve dnes, v čase keď si uvedomujeme dosahy klimatickej zmeny. Trendom je jej zachytávanie a opätovné využitie – vodozádržné opatrenia, podporované aj štátom. Viac na enviro.gov.sk.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK