Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemyselný odpad

Priemyselné odpady predstavujú vyše 80% množstva všetkých odpadov vyprodukovaných na Slovensku, zvyšných 20% tvoria komunálne odpady produkované občanmi. Priemyselná výroba v roku 2020 vyprodukovala 27,4 % nebezpečných odpadov a 47,9% ostatných odpadov. Pravdou je že občan priamo neprodukuje premyslený odpad, ale ako konečný spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky má na tejto produkcii určitý podiel.

Slovensko je priemyselná krajina, čo sa odráža aj na množstvách vyprodukovaného priemyselného odpadu. Za priemyselný odpad sa považuje odpad produkovaný priemyselnými podnikmi a závodmi (napr. batérie, nebezpečný odpad, stavebný odpad,  kaly, kovy a i.). Množstvo produkovaných priemyselných odpadov vypovedá o miere spotreby materiálov a dáva nám obraz o ekonomickej činnosti danej krajiny. Priemyselné odpady sú buď zneškodňované, zhodnocované alebo recyklované.  Napriek tomu, že skládkovanie týchto odpadov má klesajúci trend stále končí na skládke značná časť týchto odpadov. Ide o špecifické odpady rôznych druhov, ktorých recyklácia/zhodnotenie si vyžaduje špecifické postupy, fokus na jeden druh materiálu, čas  a nemalé finančné prostriedky na vybudovanie recyklačných zariadení.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK