Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - zrušenie OVS

v súlade s §283 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Vyhlasovateľ súťaže: Gymnázium Ľudovíta Štúra

Sídlo: Ul. l. mája č. 170/2, 911 35 Trenčín

Zastúpený: RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

                                    SK6081800000007000505297

IČO: 00 160 458

DIČ: 2021309719

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Zigová – vedúca TEČ

 

Dňa 19.11.2014 bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnom týždenníku Pardon zverejnená obchodná verejná súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov , ktoré sa nachádzajú v objekte  budovy B gymnázia (prístavba k hlavnej budove), na Ul. 1.mája 170/2 v Trenčíne, postavenej na parc.č. 161/2, k. ú. Trenčín. zapísaného na LV č. 2941:

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 65 m2, z toho miestnosť č.109/a (bufet) 52,70 m2 a miestnosť č.109/b (sociálne zariadenie) 12,30 m2 za účelom prevádzkovania bufetu.

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 2,00 m2  za účelom umiestnenia 2 ks automatov na nápoje.

Vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Z dôvodu nedodržania platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasovateľ predmetnú obchodnú verejnú súťaž ruší.

Výber najvhodnejšieho nájomcu na predmetné nebytové priestory bude znovu vyhlásený v roku 2015.

V Trenčíne, dňa 19.12.2014

RNDr. Pavol Kováč
riaditeľ školy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK