Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,

Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, na adrese: Matice slovenskej 16 v Prievidzi, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza na liste vlastníctva č. 8187 za účelom umiestnenia jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na dobu určitú – 3 roky , podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie, za nasledovných podmienok

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK