Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP P. Bystrica OVS - 5/2022

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom

 

V Y H L A S U J E

Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK