Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - zámer priameho nájmu časti pozemku

Zámer prenajať časť pozemku za účelom prevádzkovania poštového novinového stánku (ďalej len „Zámer“)

v zmysle ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválených Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2014 dňa 07.07.2014

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, so sídlom Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 17335795 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) ako správca pozemku špecifikovaného v tomto Zámere má záujem dať časť tohto majetku do nájmu za účelom prevádzkovania poštového novinového stánku bez trvalých stavebných úprav pozemku, zameraného na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov, drobných darčekov a upomienkových predmetov za podmienok uvedených v tomto Zámere.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK