Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Trenčín - zámer priameho nájmu č. 01/2018

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín zastúpená riaditeľkou Mgr. Máriou Hančinskou

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení neskorších dodatkov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nebytového priestoru v celkovej výmere 65,6 m2 nachádzajúceho  sa na prízemí v budove pracoviska praktického vyučovania  Gastrocentrum, Hviezdoslavova č. 5, Trenčín, zapísanej na LV č. 2430, súpisné číslo 141, postavené na parcele č. 1145/3, kat. územie Trenčín ako Gastrocentrum - stravovacie zariadenie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK