Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ sklárska Lednicke Rovne - zámer priameho nájmu 1/2016

Zámer

priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej,

Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne – č.1/2016

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne podľa paragrafu 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.

 

Predmet nájmu:

Nebytové priestory v suteréne budovy telocvične Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne zapísanej na LV č. 694 kat. územie Lednické Rovne ako telocvičňa súpisné č. 241 postavenej na parcele č. 183/8. Celková výmera podlahovej plochy je 168,28 m2 pod budovou telocvične.

 

Výhodné využitie priestorov:  kancelárske priestory, sklady

 

Podmienky nájmu:

Minimálna cena nájmu:

za nebytové priestory - 26,00 € (bez DPH) ročne za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru, čo ročne predstavuje výšku 4 375,28 €. Mesačná úhrada nájomného činí 364,61 €. V tejto cene nie sú zahrnuté náklady za teplo - vykurovanie, elektrickú energiu a vodné, stočné. Prevádzkové náklady za prenajatý priestor bude nájomca uhrádzať po dohode priamo dodávateľovi tepla a dodávateľovi služieb.

 

Doba nájmu: 7.5.2016 - 31.12.2016

 

Predkladanie ponúk:

Písomné ponuky – žiadosti o prenájme nebytových priestorov je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2016 –NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29.4.2016 na adresu: Stredná odborná škola sklársk, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne

Písomná ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, predmet nájmu, účel využitia predmetu nájmu, dobu nájmu, ponúknutú cenu.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom č. 042/4693611

Barinková Danka e-mail: danka.barinkova@sossklarska.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK