Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - oznámenie o zrušení OVS č. 1/2017

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

oznamuje

 zrušenie OVS č. 1/2017

 

v súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 

 

Vyhlasovateľ OVS:

Názov:                                    Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce

                                               nad Bebravou

Sídlo:                                     Partizánska cesta 76,  957 01 Bánovce nad Bebravou

v zastúpení :                           Ing. Jozef Orieška, poverený riadením

Bankové spojenie :                 Štátna pokladnica,  IBAN: SK74 8180 0000 0070 0055 9850

IČO:                                       37922459

DIČ:                                      2022045080

 

 

Dňa 4.10.2017  bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnej tlači Bánovské noviny zverejnená obchodná verejná súťaž č. 1/2017 – o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Vyhlasovateľ si vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

V súlade s vyššie uvedeným, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou týmto OVS č. 1/2017 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ruší, a to z dôvodu zmeny podmienok nájmu.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 9.10.2017

                       

                                                                                                          Ing. Jozef Orieška

                                                                                                      poverený riadením SOŠ

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK