Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica - oznámenie o zrušení OVS č. 1/2017

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

oznamuje

 zrušenie OVS č. 1/2017

 

v súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 

 

Vyhlasovateľ OVS:

Názov: Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Sídlo: Školská 230, 017 01  Považská Bystrica

v zastúpení: PhDr. Mária Jandová, PhD., riaditeľka

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 6898

IČO: 00607002

DIČ: 202070452

 

Dňa 31.05.2017 bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnej tlači MY Noviny stredného Považia zverejnená obchodná verejná súťaž č. 1/2017 – o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Vyhlasovateľ si vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže v bode 15. vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

V súlade s vyššie uvedeným, Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica týmto OVS č. 1/2017 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ruší, a to z dôvodu zmeny podmienok nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK