Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum - nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 zverejňuje zámer priameho nájmu časti nebytového priestoru v podkroví tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. „delovej bašty“ Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk 

- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín.

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 31.01.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK