Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k. ú. Timoradza

     Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok – pozemky zastavané stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou:

v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Timoradza, katastrálne územie Timoradza,  pacely registra „C"

- pozemok parc. č. 1757/4 o výmere 157 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 1757/5 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

vytvorené Geometrickým plánom č. 43151736-16/18 na určenie vlastníckych práv na pozemkoch parc. č. 1757/4 a 1757/5, ktorý vyhotovil dňa 17.05.2018 Ing. Martin Nechala, Geprom geodézia, Sládkovičova 182/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 43 151 736 a bol úradne overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 29. mája 2018 pod č. 204/2018, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 1757/100 o výmere 13001 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 453.   

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Obec Timoradza, 956 52 Timoradza 1, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK