Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku v k.ú. Papradno

Z á m e r

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa :

 

nachádzajúci sa v okrese Považská Bystrica, v obci Papradno, katastrálne územie Papradno, zapísaný na LV č. 14655 v časti A: Majetková podstata -  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

- pozemok  parc.  č. 5816/4   o  výmere  56  m2,  druh   pozemku  ostatné  plochy,

- pozemok  parc.  č. 5816/5   o  výmere  46  m2,  druh   pozemku  ostatné  plochy.

 

Žiadatelia (Kupujúci)

Tomáš Trúchlik a Helena Trúchliková rod. Hamáriková, obaja trvale bytom Papradno 620, 018 13 Papradno, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 338,64 EUR  (slovom: tristotridsaťosem eur šesťdesiatštyri centov), ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré  bezprostredne susedia s  pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvoria ich súčasť. Predajom pozemkov registra „E“ parc. č. 5816/4 a  parc. č. 5816/5 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť domu súp. č. 620 v obci Papradno.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK