Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj nehnuteľného majetku - pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Sedličná

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok – pozemky zastavané stavbou :

 

 

v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Sedličná, parcely registra „C“:

- pozemok parc. č. 345/2 o výmere 92 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 345/3 o výmere 55 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 345/4 o výmere 207 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 45403066-140/2017 na zameranie chodníkov na  p.č. 345/2, 345/3, 345/4, ktorý vyhotovil dňa 08.09.2017 Ing. Patrik Sládek, MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.10.2017 pod č. 1347/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 345 o výmere 2658 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 453.   

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prevod pozemkov zastavaných stavbou  vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK