Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj nehnuteľného majetku v k.ú. Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Nemšová, katastrálne územie Nemšová - Parcela registra „C“:

- pozemok  parc.  č. 2505/9   o  výmere  24  m2,  druh   pozemku  zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorený Geometrickým plánom č.  45682925-62/2020 na oddelenie pozemku parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 1130/20, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2505/7 o výmere 3457 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2600.    

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Matúš Korvas, trvale bytom Záhumnie č. 1130/23, 914 41 Nemšová v celosti, za kúpnu cenu vo výške 960,00 EUR (slovom: deväťstošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 2505/9, ktorý spolu s pozemkom registra „C“ parc. č. 1114/1 k. ú. Nemšová vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK