Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj NM v okrese Považská Bystrica

Trenčiansky   samosprávny  kraj  so  sídlom  v  Trenčíne  v súlade s ust. § 9a ods.8, pism. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať ako prípad osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

1.nachádzajúci sa v okrese Považská Bystrica, v obci Horná Mariková,  kat. územie Horná Mariková             

a.)  zapísaný na LV č.1152 časť A: majetková podstata

- pozemok CKN parc.č.1772/3 druh pozemku vodné plochy o výmere 78 m2,    

b.) stavby nezapísané na liste vlastníctva

- stavba - postavená na pozemku CKN   parc. č. 1772/3  - „vŕtaná studňa a vodovod pre Domov dôchodcov Horná Mariková“,

- stavba – garáž, bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parc.č.1772/1, 

- stavba – plastový pletivový plot na betónovej podmurovke  nachádzajúci sa na pozemku CKN parc.č.423,

kupujúcemu: Obci Horná Mariková, so sídlom Modlatín č.357, 018 03 Horná Mariková, IČO: 00 317 276, v podiele 1/1, za celkovú dohodnutú  kúpnu  cenu vo výške 400,- €  (slovom štyristo eur).   

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie

Dňa 31.12.2013 v súlade s uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho  samosprávneho kraja č. 466/2012 zo dňa 31.10.2012 ukončilo svoju   činnosť Centrum sociálnych služieb – Dôstojnosť Horná Mariková. V súčasnosti v danom objekte, ktorý je v nepretržitom  vlastníctve obce, Obec Horná Mariková  prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb, a pokračuje v poskytovaní sociálnych služieb  novým, ale aj pôvodným klientom v rámci svojej pôsobnosti v oblasti programu rozvoja sociálnych služieb a spolupráce s obcami. Vzhľadom k tomu, že uvedené nehnuteľnosti  tvoria technické  príslušenstvo areálu sociálneho zariadenia, požiadala Obec Horná Mariková o ich odkúpenie. Pre TSK samostatne nemajú využiteľnosť a tým sa stali prebytočným majetkom.                                                                                                                                                                                                 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK