Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj pozemkov parc.č. 1046/3, 4 k.ú. Trenčianske Jastrabie ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa :

 

 

nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie, katastrálne územie Trenčianske Jastrabie, zapísaný na LV č. 1959 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

- pozemok parc. č. 1046/3 o výmere   5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemok parc. č. 1046/4 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

 

Žiadatelia (Kupujúci)

Ing. Marián Kopecký a Ing. Katarína Kopecká rod. Kurcinová, obaja trvale bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 344 v celosti, za kúpnu cenu vo výške 1260,00 EUR (slovom: tisícdvestošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom registra „C“ parc. č. 1046/3 a parc. č. 1046/4, ktoré spolu s pozemkami registra „C“ parc. č. 216/1, 2, 3 a  parc. č. 1048/2 k. ú. Trenčianske Jastrabie vo vlastníctve žiadateľov vytvoria súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť rodinného domu súp. č. 344 v obci Trenčianske Jastrabie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK