Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj pozemkov v k.ú. Kostolná - Záriečie ako prípad osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Trenčín, v obci Kostolná - Záriečie, v katastrálnom území Kostolná - Záriečie,  parcely registra „C“

- pozemok parc. č. 614/4 o výmere   136 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,                                                                                          

- pozemok parc. č. 614/5 o výmere 1664 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorené Geometrickým plánom č. 43621457-79-19 na oddelenie p.č. 614/4 – 614/6, ktorý vyhotovil dňa 12.12.2019 Ing. Štefan Kajla, Geodetická kancelária, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 43621457 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom , oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 614/1 o výmere 7387 m2 a parc.         č. 614/2 o výmere 6265 m2, obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 1154.   

Žiadatelia (Kupujúci):  

Obec Kostolná - Záriečie, 913 04 Kostolná - Záriečie, IČO: 00311693, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro)             za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom registra „C“ parc. č. 614/4 a parc. č. 614/5 na ktorých má Obec Kostolná – Záriečie zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Kostolná – Záriečie. 

V prípade, ak Obec Kostolná – Záriečie nezaháji práce výstavby chodníka  na pozemkoch registra „C“ parc. č. 614/4 a parc. č. 614/5 k.ú. Kostolná – Záriečie do 5 rokov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy na základe schváleného uznesenia, má TSK právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK