Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj pozemkov v k.ú. Trenčianske Jastrabie ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie, v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie, parcely registra „C“

- pozemok parc. č. 3983/2 o výmere 4595 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,   

- pozemok parc. č. 3983/3 o výmere 4911 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorené Geometrickým plánom č. 44 169 647-21/2020 na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 3983/2, 3983/3, ktorý vyhotovil dňa 12.3.2020 Ing. Peter Hanko, GEOPROJEKT  - SK s.r.o., geodetická kancelária,  Záfortňa 579/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 44 169 647 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.03.2020 pod č. 408/20, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 3983 o výmere 36333 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2574.    

 

Žiadatelia (Kupujúci):  

Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102, IČO: 00312070, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom registra „C“ parc. č. 3983/2 a parc. č. 3983/3 na ktorých má Obec Trenčianske Jastrabie zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Trenčianske Jastrabie. 

V prípade, ak Obec Trenčianske Jastrabie nezaháji práce výstavby chodníka  na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3983/2 a parc. č. 3983/3 k. ú. Trenčianske Jastrabie do 5 rokov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy na základe schváleného uznesenia, má TSK právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK