Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj pozemku p.č. 725/12 k.ú. Dolná Breznica ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Púchov, v obci Dolná Breznica, v katastrálnom území Dolná Breznica, zapísaný na LV č. 1223 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 725/12 o výmere 62 m2druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

 

Žiadatelia (Kupujúci):  

Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Dolná Breznica, IČO: 00317144 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 725/12 k. ú. Dolná Breznica, na ktorom má Obec Dolná Breznica zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Dolná Breznica.  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK