Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj pozemku v k.ú. Častkovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Častkovce, v katastrálnom území Častkovce,  parcela registra „C“

- pozemok parc. č. 809/4 o výmere   126 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorený Geometrickým plánom č. 33165041-103/2020 na oddelenie parciel č. 1071/2 a 809/4, vyhotoveného dňa 02.09.2020 Ing. Petrom Múčkom,  PARCELA, Železničná 32, Nové Mesto  nad Váhom, IČO: 331 65 041, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 07.09.2020 pod č. G-1 716/2020, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 7664/2 o výmere 898 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2099.    

 

Žiadatelia (Kupujúci):  

Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce 399, IČO: 00311472 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 809/4, na ktorom má Obec Častkovce zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Častkovce.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK