Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Opredaj nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Horné Naštice v prospech SR - správcu SVP š.p. B. Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Horné Naštice, katastrálne územie Horné Naštice,  parcely registra „C"

- pozemok parc. č. 2020/4 o výmere 58 m2, druh pozemku vodná plocha, 

- pozemok parc. č. 2021/2 o výmere 23  m2, druh pozemku vodná plocha, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36321648-200/08 na určenie práv k pozemku parc. č.  2060/1, 2060/24, 2060/88-191, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/35-101, 2020/4, 2021/2, 2059/4, 1707/2 – SVP š.p. Banská Štiavnica,  ktorý vyhotovil dňa 19.12.2008 Ing. Ľuboš Krč, Gerys, s.r.o, SNP 22, Bánovce nad Bebravou,  IČO: 36321648 a bol úradne overený Správou katastra Bánovce nad Bebravou dňa 17. marca 2010 pod č. 3/2009, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 2020/1 o výmere 3391 m2 a parc. č. 2021 o výmere 8906 m2, obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha a  nádvorie, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 226. 

Žiadatelia (Kupujúci):

Slovenská republika – v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 160,38 EUR (slovom: stošesťdesiat eur tridsaťosem centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom registra „C“ parc. č. 2020/4 a parc. č. 2021/2 nachádzajúcim sa pod vodným tokom Radiša -  Horné Naštice - Uhrovec, ktorý Slovenská republika vlastní a správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica spravuje od roku 1981.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK