Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priamy nájom č. TSK/PN/1/2018 - Záznam z otvárania obálok

Záznam z otvárania obálok

doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 01.02.2018 o 9,00 hod.

Komisia na vyhodnotenie ponukového konania:

predseda: Ing. Iveta Dianová (zamestnankyňa TSK)

členovia: Mgr. Zuzana Martináková (zamestnankyňa TSK)               

              Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

              Mgr. Gabriela Baránková (zamestnankyňa TSK)

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa 15.01.2018 do 31.01.2018.

 

1. Predmet nájmu:

Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov:

 • miestnosť č. 1 o výmere 50 m2
 • miestnosť č. 2 o výmere 24,684 m 2
 • miestnosť č. 3 o výmere 86,724 m2
 • spoločne užívané priestory

nachádzajúcich sa na prízemí v objekte fitnes centrum, predajňa, na ul. T. Vansovej 28 v Prievidzi,  k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 11866,  parc. č. 2214/3, zastavaná plocha celkom 586 m2, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 17.01.2018 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: Daniela Lúdiková – DL, 972 16 Pravenec č. 57 IČO 30431565, DIČ 1020581452, IČ DPH SK1020581452
 2. Označenie kontaktnej osoby: Daniela Lúdiková, dludikova@gmail.com, Tel. 0905 274 653
 3. Navrhnutá cena za nájom: 29,64 eur/m2/rok                 
 4. Účel využitia predmetu nájmu: ako skladové priestory, uskladnenie tovaru – sortiment hračky
 5. Doba nájmu: od 15.02.2018 do 14.02.2020
 6. Výpis zo živnostenského registra č. 307-2754, miestne príslušný Okresný úrad Prievidza zo dňa 10.01.2018 
 7. Čestné prehlásenie
 8. Predmet nájmu: – miestnosť č. 1 o výmere 50 m2

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Daniela Lúdiková – DL, 972 16 Pravenec č. 57

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 01.02.2018 v čase o 9,00 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

predseda: Ing. Iveta Dianová

členovia: Mgr. Zuzana Martináková

              Ing. Miroslav Bosák

              Mgr. Gabriela Baránková

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK