Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priamy prenájom majetku TSK - 004/2014

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník  podľa § 9a ods. 9 a ods. 2  zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK   zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu  formou priameho nájmu. 

 

1. Predmetom priameho nájmu je prenájom:
- kancelária č. 221 o výmere 12,67 m2

- kancelária č. 222 o výmere 11,65 m2

- vrátane spoločne užívaných priestorov na 2. NP  administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A,911 01 Trenčín ,  katastrálne  územie Trenčín, zapísanej na liste vlastníctva č. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 24,32 m². 

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk 

- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 08.12.2014 do 10.00 hod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK